گفتن اینکه ۲۵ میلیون محروم در کشور داریم؛ سیاهنمایی است

Shargh - - سیاست -

ایلنا :

«سیدمصطفی هاشمیطبا»، نامزد دوازدهمین دوره انتخابات ریاســتجمهوری، در برنامه گفتوگوی ویژه خبری در پاســخ به این سؤال که برنامه شما برای رسیدگی به محرومان چیســت؟ گفت: «اولین اولویت را حفظ ایــران و اصلاح کشــاورزی اعلام کــردم و به طور موازی رســیدگی به محرومان. ما بهجای برقراری عدالت، تساوی برقرار کردیم... ؛ مانند یارانهها که برای همــه یارانه برقرار کردیم. من قبول ندارم که محرومان در کشــور 25 میلیون نفر هستند. این سیاهنمایی است. پس جمهوری اسلامی در این سالها چه کرده است؟».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.