بخوان، هميشه بخوان...

Shargh - - سیاست - علیرضا رئیسدانایی

... آنــان که بیژن را از نزدیک میشناســند، به نیکی میداننــد او چه انســان زلال و خجســتهای اســت، فرزانهای کــه تمام زندگــیاش عجین اســت با هنر، موســیقی و خوشنویســی. دو هنــر ارجمنــد فرهنگ ایرانی که بیژنی هر دو را در حد کمال داراســت. خانه و ســرای او آکنده از مهر و دوســتداری است به شعر و خوشنویسی، ازهمینرو پس از اقبال شگفت جامعه به نخستین آلبوم ایشان و استاد روشنروان «نهانخانه دل» که بهگونهای هوشــمندانه ترکیبی از موسیقی محلی خراسانی با موســیقی مدرن به شیوهای ارکسترال بود، اهل موسیقی با صدایی مخملین آشنا شدند که جان و جهان شعر پارسی را از ژرفای وجود باز میخواند. پس از نخستین کار موفق، بیژنی بیآنکه از این اقبال عمومی غره شــود، به ســپارش حکیم نظامی شیوه کمگویی و گزیدهگویی پیشه کرد و با جستوجو در دواوین شعرای کلاسیک پارسی و نیز معاصران و همدلی آهنگسازان و اســتادان مسلم موســیقی، در انتخاب شعرها برای اجرا وســواس و دقتــی اعمال کرد کــه هماکنون پــس از چنــد دهه، کارنامه ایشان در زمینه خوانندگی به مجموعهای از آثار ماندگار موسیقی معاصــر بدل شــده اســت. آخرین آلبوم این هنرمند یگانه یعنی «حرفی دیگــر» با آهنگســازی محمدجواد ضرابیــان، یکــی از گزیدهترین کارهای اخیر موســیقی ایرانی اســت که با انتخاب اشعاری از شاعران معاصر مانند هوشنگ ابتهاج، زندهنام بانو سیمین بهبهانی و نیز شاعر ازدسترفته حسین منزوی، هم قابلیت موسیقایی شــاعران معاصر را باز میتاباند و طرفه آنکه با اجرای شــعری از مولانا «عبید زاکانی » فرزانه دوران و معاصر حافظ بزرگ، این نکته را یادآور میشــوند که عبید تنها یک منتقد هزال و طنزپرداز نبوده و در آفرینش ادبی آثار درخور دیگری نیز داشته است... . از آنجا که آهنگساز این آلبوم در دیار غربت )کانادا( زندگی میکند و بیشتر تدارک کار از طریق اســکایپ صورت گرفته، در بیشــتر ملودیها نوعی غم غربت و نوســتالژیک هم مســتتر است و همنوایی ســازهای مدرنی مانند پیانو و گیتار با سازهایی کلاسیک مانند ویلن، فلوت و ترکیب استادانه با سازهای موسیقی سنتی ایرانی مثل تار، دف، قانون و ســنتور، مجموعهای را فراهم آورده که گویا مینیاتوری بیبدیــل از هنر ناب ایرانی اســت. یکــی از افتخارات مؤسسه انتشارات نگاه شاید این باشد که در تجدید چاپ برخی دواوین شــعرای کلاسیک، آرایش و خوشنویسی آن را بــه اســتاد بیژنی ســپارش داد، حاصــل آنکه هماینک این مجموعه، خــود به آلبومی نفیس از آثار خوشنویسی ایشان بدل شده است... . اکنون شبهایی دارم که بیصدای بیژنــی برای مــن برهوتی اســت از تنهایی و آنگاه کــه آوای جادویی و مخملیــن او در فضــای کتابخانهام میپیچد، به خــود میگویم: بخوان بیژن، همیشه بخوان... .

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.