شهر برای زندگی و نه زندهماندن

Shargh - - سیاست - محسن هاشمی

تأســیس نهاد شورای شــهر که پیشتر در قانون اساســی پیشبینی شــده اما مغفول مانده بود، به پایمردی دولت اصلاحات به تحقق پیوست.

شــورایهای شــهری بــا دو مأموریت ســترگ؛ برنامهریزی و نظارت بر عملکرد شــهرداریها سهم بزرگی در به زیستی و افزایش کیفیت زندگی شهری میتوانند ایفا کنند.

اینــک در پرتــو تجمیــع برگــزاری دو انتخابات ریاســتجمهوری و شوراهای شــهر، بیم آن میرود اهمیــت انتخابات مدنی )غیرسیاســی( در شــعاع سیاسی انتخابات ریاســتجمهوری کمرنگ یا وجه سیاســی انتخابات ریاســتجمهوری بــه انتخابات مدنی شوراهای شهر تســری و گسترش یابد. این هر دو )کمرنگی یا غلبه سیاست بر انتخابات شوراهای شهر( برای داشتن زندگی با کیفیت یا دستکم زندگی با آلودگی و تنش کمتر، بسان سم مهلک است.

در انتخاب اعضای شــوراهای شــهر عــلاوه بر ضرورت داشــتن برنامه یا رویکرد مشــخص، وجود صداهای مختلف و متنوع حیات شهری که در اقشار مدنــی و صنفی و نــه الزاما احزاب متجلی اســت، ضروری مینماید.

نقش و مشارکت نهادهای مدنی بهعنوان ضلع ســوم اداره جوامع معاصر در پایــش و بازخورد و ارائه راهحل مســائل مدیریت شهری اقدامی رو به پیش و توسعهافزاست. بر این مبنا در تنظیم سیاهه نامزدان انتخابات شــوراها توجه بــه این نهادها و امکان حضور و شنیدهشدن صدایشان بسیار حائز اهمیت است.

امروزه مســائل و بحرانهای کلانشهرهای ایران از آلودگی هوا، نبود منابع پایدار مالی شــهرداریها، حملونقل و غیرانســانیبودن شهرســازی در توجه مضاعف به خودرو و... آنچنان گره و کلاف سردرگمی شــدهاند که امکان برنامهریــزی کلان را از مدیریت شهری برای ایجاد کیفیت شهری ستانده است.

ایــن موضوع میطلبد تا تنظیمکنندگان ســیاهه نامزدان انتخابات شــوراها نگاه تخصصی و صنفی را بر نگاه سیاسی رجحان دهند. تجربه ناکام شورای نخست و سوم تهران گواه صائببودن این ادعاست.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.