خلاصه مناظره دیروز

Shargh - - سیاست - پوریا عالمی

سؤال: قالیباف: میرسلیم:

کار کنه؟

رئیســی: روحانی: مجری: قالیباف:

نظر شما بهصورتکلی برای اداره کشور چیست؟ همه بدند، من خوبم. شــما پاسخ هیشــکی رو نــدادی، فقط حرف خودت رو زدی. چرا همه حاشیه میرن؟ کی میخواد

هاشمیطبا:

برنامه ما بهصورتکلی برای اداره کشور برنامه ما برای اداره کشور است. کاش برای کاندیداهای ریاستجمهوری، دو واحد کلاس اخلاق میگذاشتند. ببخشــید من کورنومتر هســتم. یکی بیاد دکمه من رو فشار بده زمان رو بگیرم. شــما میدونســتید همین آقای روحانی وقتی کلاس دوم دبســتان بود، یهبار توی مدرسه لقمهش رو با بغلیش قســمت نکــرد و اون فرد هماینک با اینکه ســوءتغذیه داره، توی ستاد من داره کار میکنه؟ من به خودم تذکر میدم. کاش نمره انضبــاط میدادند. مردم ما خودشون نمره انضباط میدن. آقای روحانی شما بدی. من خوبم. تو خوبی. من هنوز کورنومتر هستم.

هاشمیطبا: روحانی: قالیباف: جهانگیری: مجری:

پایان

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.