پيشنهاد

Shargh - - سیاست -

شــماره 1۲ ماهنامــه «گیلاناؤجا» منتشــر شــد. در این شماره ســرمقالهای دربــاره «مفهوم طبقه کارگر و ضرورت مبــارزه جمعی» همراه با مقالهای با موضوع «بار بحران بــر دوش طبقه کارگر» را میخوانید. این شماره ماهنامه «گیلان اؤجا» اردیبهشت 1۳۹۶ در ۳۶ صفحه، به قیمت ۲000 تومان هماکنون در دسترس علاقهمندان است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.