گزیده سخنان محمدباقر قالیباف گزیده سخنان ابراهیم رئیسی برجام به عنوان سندی ملی شناخته میشود

Shargh - - سیاست -

*نه بازگشت به گذشته و نه تحمل وضع موجود؛ بلکه تغییر به نفــع مردم چاره راه اســت تا گره مشکلات مردم گشوده شود.

*دولــت مســتقر دو راه دارد، یکــی اینکــه بگویــد کارهایــی را انجــام دادم و میخواهم آن را تکمیل کنم، شــما قضــاوت کنید که وعدهها عملی شــده اســت یا نه. راه دوم رقیبهراسی است که اخلاقی نیست.

*ما میگوییم ۱۲ درصد بیکاری برنامه ششم را میتوان به هشــت درصد تبدیل کرد که عین قانون است.

*بدهیهای دولت به نظام بانکی نسبت به قبل چند برابر شده اســت؟ هزینه نهاد ریاستجمهوری چقدر شده است؟

*من کرمانشاه و کردســتان رفتم، مردم در آنجا اشک میریزند.

*اگــر آقایانــی از من ســؤال میکردنــد منابع وعدههای من کجاســت، میگفتم، سامانه جامع کار و کرامت داریم.

*روزنامههــای اصلاحطلــب، در مجلس و در دانشگاهها چقدر فضای این دولت را نقد کردند.

*مــا برنامــه جامــع کار و کرامــت داریــم که میگوییــم تمــام وعدههای دادهشده منابعش کجاست.

*مصرف منابع حداکثری، تولید سودآور و گسستهای اجتماعــی از ویژگیهــای زندگی غربی است.

*مهمترین مؤلفه امنیت ملی در کشور ما مردم همیشه در صحنه هستند.

*امنیت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، جامعه را امن میکند.

*فقر و بــیکاری میتواند زمینههای بحرانهای امنیتی را فراهم کند.

*ما با همســایگان خود ارتباطات خوب داشــته باشیم.

*نــگاه دولت در سیاســت خارجی ملتمســانه است. مگر انسان باید به منتقد اهانت کند؟

*حقوق شــهروندی عبارت نیست از رونمایی از یک سند، حقوق شهروندی حق کارکردن است.

*مــن در رســانهها دیدم کــه وزیر بــا خبرنگار برخورد میکند.

*برجام توافقی است براساس مذاکرات و آنچه دولت انجام داده و نیز فرایندی اســت که طی شده با همه اشــکالاتی که در این قرارداد وجود دارد، به عنوان یک ســند ملی شــناخته میشــود که باید از طرف ما و طرف مقابل به رسمیت شناخته شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.