روی بیلبوردها تهمت زدند حالا با برجام عکس یادگاری میگیرند

Shargh - - سیاست -

*ما خانه احزاب را در دولت یازدهــم احیا کردیم. ما هشــت هزار ســازمان مردمنهاد را مجوز دادهایم.

*مــا از آزادی مطبوعــات به طور کامل حمایــت کردهایم. از فضای مجــازی با تمــام قدرت دفــاع کردیم، جلــوی تمام کســانی که میخواســتند شبکههای اجتماعی را فیلتر کنند، ایستادیم.

*مشــکلی که وجود دارد، این اســت که بخشــی از جامعه با دولتی که با رأی مردم ســر کار آمده، مخالف هستند و متأسفانه این مخالفتشان به شکل نهادینهشده در فضای مجازی و در مطبوعات با تمام توان به تخریب دولت میپردازند و احدی هم به آنها معترض نمیشود.

*بــه هنرمندانی کــه در صحنــه بینالمللی باعث میشوند پرچم ایران برافراشته شــود، افتخار میکنیم. فرهادی یک فرد اســت که در اسکار جایزه میگیرد و با تمام محدودیتها میتواند فیلم بسازد و جایزه بگیرد.

*مــن اصلاحطلب هســتم و در دولــت و مجلس بودهام. بحثهای کلان کشــور یــا در دولت مورد بحث قــرار میگیرد یــا در مجلس، در همین زمینه همیشــه دغدغه من توسعه ایران بوده است.

*برخوردهای امنیتی، محدودکننده و ضربتی ایرانیان را پژمــرده میکند. باید جلوی ماجراجویی دوباره در این کشور را گرفت، باید جلوی خامی دوباره را گرفت.

*جایگاه ریاســتجمهوری محل کارآموزی نیست، اقتصاد این مملکت و مردم این کشور تحمل و حوصله تنش، دعوا و کارآموزی سیاســتمداران تازهکار را ندارد. مردم عزیز هوشــیار باشــید؛ میخواهید فردای فرزندان شما چگونه باشد؟ محدودیت میخواهید یا آزادی؟

*در دولت اصلاحات خاتمی با گفتوگوی تمدنها به اقتصاد و سیاست کشور روح داد و ایران را در دنیا درخشاند. من احساس خطر میکنم.

*وعدههــای توخالی موجب ناامیدشــدن مردم میشود. این وعدهها به گونهای شد که رئیس مجلس هم گفت این وعدهها عملی نمیشود.

*بههیچوجــه از هیچکــس پذیرفتــه نیســت کــه هنرمنــدی تمام مراحل قانونی خــود را طی کند و برای اجرای کنسرتی اقدام کند، اما یک مقامی با هر شرایطی بتواند مانع کار او شــود. به هیچ وجه پذیرفته نیست که کســی خود را از قانون بالاتر بداند در کشــور باید قانون مبنای کار باشد.

* آقــای قالیبــاف دو مطلــب دربــاره زبالههــا و شــورایاریها گفتند که جفتش خلاف بود. ایشان گفتند کــه از زبالهها برق تولید میکنیم؛ اما الان هشــت هزار تُن زباله جمع میشــود که فقط از ۲۰۰ تُن آن برق تولید میشــود و درباره شــورایاریها هم دولت مصوبه داده است که کمک انجام شود.

*فرار بــه جلو کفایــت نمیکند؛ بلکه مــردم باید ســوابق و عملکرد افراد را ببینند و ببینند که برخوردها چگونه بوده اســت؛ در همین بیلبوردهای خیابانهای تهــران بــرای خالیکــردن دل ظریــف و یارانش چه تهمتهایی که زده نشــد؛ ولی امــروز با برجام عکس یادگاری میگیرند.

*مردم عزیز، آزمودنی را آزمودن خطاست. از گذشته باید عبرت گرفت. انتخابات پیشرو انتخاب بین بد و بدتر نیست، میان راه و بیراهه است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.