وقتی دیپلماتها در میدان بودند پشت پرده چه کردید؟

Shargh - - سیاست -

*نمیگذارید ربنا پخش شود، آنوقــت چطور دنبــال آموزش عالی و تعالی هستید؟

*آقای قالیباف دوستان شما، به فرزند شهید مطهری در شیراز با آجر حمله کردند.

*ما مسئله توافق هسته ایرا حل کردیم و آژانس بینالمللی اعلام کرد همه مســائل گذشته حل شده؛ این قدرت دیپلماسی است.

*امروز به مدد این قدرت دیپلماسی در حال مذاکره درباره سوریه هستیم.

*من مســئولیتهایی در دفاع مقدس داشــتم و در مذاکرات سیاسی هم حضور داشتم.

*دفــاع مقــدس تمام شــد؛ اما آیا همــه حقوق ما دریافت شــد؟ مابقی حقوق مــا را دیپلماتهای ما باید میرفتند و میگرفتند.

*ما امروز شاهد آن هستیم که مردم احساس آزادی بیشتری میکنند.

*باید بدانیــم چگونه با مــردم میخواهیم برخورد کنیم؟ آیا میخواهیم بیشــتر در زندگــی مردم مداخله کنیم؟

* آمــار و ارقامــی که این روزها داده میشــود برای مردم بســیار جالب است و برای مردم یادآور وعدههایی اســت که دولت قبل مــیداد و مردم به یــاد دارند که چگونه عزتشان زیر سؤال رفت.

* دیدیم با آن وضعیت چگونــه عزت مردم لکهدار شد و ســبک زندگی مردم اینطور شــده بود که هرچه میتوانستند ذخیره میکردند برای فردا، چون اطمینانی به فردایشان نداشتند. نباید مردم را فریب دهیم.

*آقای رئیسی شما چه اطلاعاتی در مسئله هستهای دارید کــه قضاوت میکنید. هیچ دانشمند ما بیکار نشده، اراک به بهرین شکل بازسازی میشود که در فناوری پایین بود.

*رئیسجمهــور نماینــده صد درصد مــردم اســت. نباید کپیبرداریهای ناشــیانه کنیم، یک جایی در کشوری جنبشــی ۹۹ درصدی ایجاد شد و اینجــا کپی کردند و همان را تکــرار می کنند، حالا چون سال ۹٦ است بگوییم جنبش ۹٦ درصدي.

*مردم دیدید تصویری از شــهرهای زیرزمینی نشان دادند که برجام را برهم بزنند، روی موشــک شعارهایی نوشتند تا برجام را برهم بزنند؛ ولی مردم ما از همه اینها عبور کردند تا به امروز برسیم و شاهد پیشرفت بیشترمان در آینده شویم.

*آنهایی که رشــد ۲٦ درصدی را وعده میدهند، آیا درآمد کشــور را میتوان دوبرابر کرد؟ این وعده توخالی است. چرا دقیق سخن نمیگویید؟ آنچه گفته میشود، وعدهای است که با واقعیت منطبق نیست.

*افرادی که امروز کاندیدا هســتند باید بهطور صریح بگویند با برجام میخواهند چه کنند؟ اگر برجام توافقی است که مورد قبول است، چرا اینقدر در تهران بیلبورد زدید و فحاشــی کردید؟ اگر میگویید میدان جنگ بوده که درست هم هست وقتی دیپلماتها در میدان بودند، پشت پرده چه کردید؟ چه حرفهای نامربوطی زده شد؟ مانند مخالفان ایران مثل اسرائیل و وهابیون و تندروهای آمریکا مخالفت کردید.

*آنچــه در مقابــل آن قرار گرفتهایــم، یک واقعیت دوراهی اســت یا شــعار و وعده یا عمــل و اجرا یا یک مدیریت آمرانه یا یک دولت مردمسالار؟

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.