برجام سندی مورد احترام دولتها خواهد بود

Shargh - - سیاست -

*برای مســائل فرهنگی دو نگاه هست؛ یک نگاه بسته و دیگری نــگاه خوشبینانه که اصل را بر آگاهیبخشــی برای مردم در نظر بگیریم که بتوانند با توانمندسازی ایفای نقش کنند.

*به نظر وزارت آموزش و پرورش مهمترین پایه این مسئله است.

*ایــن نمونه در این هفته اتفــاق افتاد، حتما روزها ماهها و سالهای متوالی از این نوع اتفاقات داریم و این مشکلات بهوجود میآید.

*من واقعا متعجم جنــاب آقای روحانی، من دارم درد مــردم را میگویم، اخــلاق را رعایت نمیکنم؟ اما جنابعالی از کســی دفاع میکنید که پاســخگوی این مشکلات نیست.

* وقتی میگویم دولت چهاردرصدیها برای همین است.

* واقعا این شــرمآور اســت که بــرای یک جامعه فرهنگی که این وضع معیشــتی معلمینش باشد، بعد وزیر برود واردات انجام دهد.

*وارداتچــی را مظلوم میگوییــد، بعد هم اگر درد مردم را بگوییم، میگویند قالیباف بداخلاق است.

*مردم باید تصمیم بگیرند، نه چهار درصد در این دولت.

* وسایل کمکآموزشی ما مــدارس و دانشــگاهها و معیشــت معلمــان، بازنشستگانوحقالتدریسیها دچار مشکل است. بچهها در مدارس ما میســوزند من این حوادث را دیدهام.

* تحریم و قرارداد برجام هم موجود اســت. برجام حتما ســندی مورد احترام دولتها خواهد بــود و طبیعتا طرف مقابل نیز مکلف است که به عهد خود عمل کند.

* نتیجه برجام تا الان ایران را تبدیل به مرکز واردات از اروپا کرده است.

* مذاکــره ارتباط و هماهنگی چه با دولتها و چه ملتها یک ضرورت اجتنابناپذیر در روابط بینالمللی است. *من منتقد جدی دولت نهم و دهم هستم. *علت اینکه پنج میلیون شغل ایجاد نمیشود و به محرومین رسیدگی نمیشود و در صندوق ذخیره ارزی آن اتفاقات میافتد همین موضوع اســت؛ چگونه این مسئولین میتوانند مشکلات مردم را حل کنند؟

*مهم این اســت که ما تمرکززدایی انجام دهیم و اختیارات را در شهرســتانها به خــود مردم بدهیم که آنها با هر قومیت، گرایش و ســلیقهای کار خود انجام دهند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.