الو شرق 88640260

Shargh - - سیاست - sharghline@sharghdaily.ir پیامک: 30004699

دلیل افزایش قیمت تلفن ثابت چیست؟ قیمت تلفن ثابت در ســالهای گذشــته 50 هــزار تومان بود، حالا چهار برابر شــده اســت. تلفن برای مراکز تجاری، اداری و مســکونی برای شــرکت مخابرات درآمدزاســت، افزایش قیمت تلفــن ثابت با چنین مبلغی بر چه پایه و اساسی تعیین و به مردم تحمیل شده است؟ علی از تهران چرا تخریــب شــهربازی؟ شــهرداری به جای ساخت شــهربازی برای خانوادهها، بهویژه کودکان برای پُرکردن اوقات فراغتشــان، شــهربازی پارک بســیج )منطقه۱۴( را که مراجعهکنندگان فراوانی از بیشــتر مناطق داشــت، تخریب کــرد که موجب نارضایتی ساکنان و مراجعان شد. محمدسروش سامت از تهران اســکاچ وارداتی! آیا کشور ما در ساخت اسکاچ ظرفشــویی بــه حد خودکفایی نرســیده تا شــاهد اسکاچهای وارداتی ساخت کشور تایوان نباشیم؟ نگین قاصدآبادی از بروجرد چرا قطار شبرو؟ چرا قطارهای تهران به گرگان فقط شبرو اســت؟ برخی از مسافران مایلاند روز ها هــم در این محور قطار راهاندازی شــود تا جاده شــمال و طبیعت خدا را ببینند. از مسئولان شرکت رجا تقاضای رسیدگی داریم. یک مخاطب آلاچیقهای تاریک: لطفــا در فصلهای بهار و تابستان که پارکها مراجعهکنندگان بیشتری دارند، شــهرداری لامپهای ســوخته را تعویض و نسبت به تأمین روشــنایی آنها اقدام کنــد. بهعنوان نمونه آلاچیقهای پارک بســیج شــبها تاریک اســت. از شهرداری منطقه ۱۴ تقاضای رسیدگی داریم. محمد کارگر مناظرهای که به دل ننشســت! اولیــن مناظره تلویزیونی که جمعه بعدازظهر پخش شد، به دلیل اینکه بیشتر جنبه تخریبی داشت، به دل ننشست! ارسان صباحی گلایه از شــهردار تهران: شــهردار تهران هنگام پخش مناظره، به جــای اینکه مواضع و برنامههای آینده خود را بهطور شــفاف اعام کند، متأســفانه با طرح مسائلی رئیسجمهور کشور را زیر سؤال برد که این موضوع موجب نارضایتی مردم و محبوبیت دکتر روحانی؛ رئیسجمهوری محبوب ملت ایران شد. ضیا مصطفوی

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.