هیچ رانت اقتصادی نگرفتم

پاسخ جهانگیری به شایعات مطرحشده اخیر زاكانی

Shargh - - اقتصاد -

«ما نگوییــم بد و میــل به ناحق نکنیــم/ جامه کس ســیه و دلق خود ازرق نکنیم»؛ این خلاصه پاســخ مهدی جهانگیری، برادر اســحاق جهانگیری، کاندیدای دوازدهمین دوره انتخابات ریاســتجمهوری به علیرضا زاکانی، نماینده پیشین مجلس است که اتهاماتی را به او وارد کرده بود. زاکانی خطاب به اسحاق جهانگیری گفته بود: «جهانگیری بهعنوان رئیس ســتاد مبارزه با مفاسد اقتصادی کشور باید به تخلفات برادر خود رسیدگی کند. برادر معاوناول رئیسجمهور در دوره قبل صاحب بانک گردشــگری شــد و برای افرادی رایزنی میکند که یکی از آنــان پنج هزار میلیارد تومان معوقه بانکی داشــت». او پیوســتگی بین قدرت و ثروت را نخســتین عامل فساد و تخلف در کشــور برشــمرده و گفته بــود: «فردی که با ثروت به مقام و قدرت برســد، خــود را وامدار کرده و این امر بزرگترین اشکالی است که امروز ما را میرنجاند». بر همین اساس دیروز، برادر معاوناول پاسخ او را با شفافیت نسبت به عملکرد بانك گردشگری ارائه داد و در نامهای سرگشاده نوشت: «متأسفانه در فضای تبلیغات انتخابات دوازدهمین دوره ریاســتجمهوری که بیش از هر زمان دیگر فضای جامعه و ســاحت سیاســی کشــور نیازمند حضور فعال مدنی همه هموطنان عزیز به منظور اعتلای نام میهن اسلامی و مشارکت حداکثری است، مطلع شدم که جنابعالی با زیرپاگذاشــتن اخلاق اسلامی و موازین قانونی، دست به انتشار پارهای شایعات بیاساس زدهاید که بنده به جهت تنویر افکار عمومی نکاتی چند را اعلام میدارم». او در ادامه این نامه نوشت: «بنده مفتخرم که از ابتــدای فعالیت کاری خود... غیــر از مجرای صحیح اقتصادی و نه سیاستزدگی خام و غیراصیل راه دیگری نرفته و همواره کوشــیدهام کارآفرینی، اشــتغال و کسب رزق حلال برای جوانان مســتعد ایــن مرزوبوم را وجهه همــت خویش قرارداده و بیمنت بــه رضای پروردگارم بیندیشــم که انتخاب اینجانب بهعنــوان کارآفرین برتر در ســالهای مختلــف گواهی بر این مدعاســت».او در تشــریح مجموعه به گفتهاش کامــلا خصوصی «گروه مالی گردشگری» و شرکتهای عضو، نوشت: «از ابتدای شکلگیری و مشارکت در فعالیتهای اقتصادی، متعلق و وابســته به هیچ نهاد، شــخص و مجموعــه دولتی و شــبهدولتی و جریان خاص نبوده و جملگی با مشارکت فعالان گردشــگری، اقتصــادی و ســهامداران آن ایجاد شــده که طبق ضوابط حقوقی و قانونی کشــور در حال فعالیت هستند».او درخصوص فعالیت بانك گردشگری هم نوشته: «درخصوص شایعات پیرامون تأسیس بانک گردشگری، همانگونه که در اطلاعیه رسمی این بانک نیز منتشر شــده، بانک گردشگری بهعنوان یک بانک تجاری به خواســته فعالان حوزه گردشــگری و با هدف توسعه و رونق صنعت گردشــگری کشــور در قالب قانون اجازه تأســیس بانکهای غیردولتی مصــوب 1379 مجلس شورای اسلامی تأسیس و در چارچوب ضوابط و مقررات کشــور و زیر نظر دســتگاههای نظارتــی از جمله بانک مرکزی جمهوری اســلامی ایران، سازمان بورس و اوراق بهــادار و... فعالیت میکند و امروزه به همت هزاران نفر از پرسنل جوان، متخصص و پرتلاش شاغل در این بانک بهعنوان یک بانک شــاخص در شبکه بانکی و تخصصی در حوزه گردشــگری شــناخته و در دوران فعالیت خود نیــز از هیچ رانت اقتصادی خرد یا کلان بهرهمند نشــده اســت».او در واکنش به اظهارات بیادله زاکانی نوشت: «در عجبم شما که ســالها در مسند نمایندگی مجلس شورای اســلامی وظیفه قانونگذاری را به عهده داشتید چطور نمیدانید که براســاس مقررات موجود از جمله اصل 44 قانون اساســی، امکان تملک ســهم یک بانک برای یک فرد امکانپذیر نیســت و لیســت ســهامداران بانک در گزارشهای مجامع و از طریق ســامانه سازمان بــورس و اوراق بهادار برای عموم مردم عزیز قابل رؤیت اســت».جهانگیری در بخش دیگری درخصوص ادعای مطرحشده مبنی بر عضویت جهانگیری در هیئتمدیره شــرکت بازرگانی پتروشیمی PCC() نوشــت: «با کمی بررســی و مشــاهده دقیق ســامانه اداره ثبت شرکتها نیز مشــخص میشــود که بنده در هیــچ دورهای عضو هیئتمدیره این شــرکت نبــودهام؛ چنانکــه در جوابیه شــرکت مذکور نیز این امر اطلاعرســانی دقیق شــده و قابل مشــاهده اســت ». در ادامه او آورده : «اگر بهراستی میخواهید بدانید مجموعه گروه مالی گردشــگری چه میکند، کافی اســت به کارنامه این گروه در حوزه ایجاد اشتغال، توسعه زیرساختهای اقتصادی و تحقق اقتصاد مقاومتی نظری بیندازید. مجموعه گروه مالی گردشگری تاکنون توانســته برای بیش از شش هزار نفر شغل پایدار و مولد ایجاد و در راســتای رفع مشکل بیکاری جوانان این مرزوبوم کارنامه قابل قبولی داشــته باشد». در پایان این نامه آمده: «در راســتای عمل به بیانات مقام معظم رهبری در سال تولید و اشتغال، برنامهریزی این گروه مبنی بر ایجاد چهار هزار نفر شغل جدید در سال جاری بوده که به حول و قوه الهی این مهم با تلاش همکارانم در گروه مالی گردشــگری در حال انجام است. این برنامهریزی و ایجاد اشتغال نه حاصل رانت و رابطه، بلکه حاصل یک تفکر جدید و جوان است که به جای فرافکنی و کوبیدن بر طبل ناامیدی سعی در رونق اقتصادی کشور دارد.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.