جناب رئیسی از مشاورانتان بپرسید!

پاسخ وزارت نفت به اظهارات یكی از كاندیداهای ریاستجمهوری

Shargh - - اقتصاد -

آنقــدر پشت سر پالایشــگاه خلیج فارس حرف زدنــد و اطلاعات غلــط دادند کــه کار بــه کاندیدای ریاستجمهوری هم رســید؛ اما وزارت نفت اطلاعات غلطــی را که از ســوی ابراهیم رئیســی مطرح شــد بیجواب نگذاشت. رئیســی گفته بود دولت این پروژه را در ســال 92 با 70.4 درصد تحویل گرفت و این پروژه میتوانســت ســال 93 به بهرهبرداری برسد؛ اما چنین نشد. در مقابل وزارت نفت در اطلاعیهای خطاب به او نوشــت: «جناب آقای رئیسی یکی از نامزدهای محترم انتخابات ریاستجمهوری در سخنرانی انتخاباتی خود به قصد انتقاد و زیرسؤالبردن دولت به نکتهای درباره پالایشــگاه ستاره خلیج فارس اشــاره کردهاند که جای تعجب دارد و از فردی چون ایشان انتظار نمیرفت».در متن اطلاعیه اداره کل روابطعمومی وزارت نفت آمده: «پیش از هر ســخنی ذکر این نکته لازم است که جناب رئیســی با ســوابق و اطلاعاتی که ظاهرا از فرایند امور صنعتی دارند، بهخوبــی واقفاند که میان خرجکردن پول در پروژهها و رســیدن به تولید تفاوتی اساســی و بنیادیــن وجود دارد؛ به بیان روشــنتر هزینهکردنی که منجر به تولید نشــود اساســا نمیتواند ملاک قضاوت درباره واقعیتهای یک پروژه عظیم صنعی قرار گیرد. بــرای اینکه خدای ناکــرده اطلاعات نادرســتی که در اختیار آقای رئیســی قرار میدهند، به باور ایشان تبدیل نشود، نکاتی را جهت روشنگری به عرض میرسانیم.» وزارت نفت در تشــریح آنچه در پالایشگاه ستاره خلیج فــارس رخ داده نوشــته: «در مرداد 1392، پیشــرفت فیزیکی ســاختمان و نصب تجهیزات سه واحد اصلی فراینــدی پالایشــگاه در مراحل ابتدایی قرار داشــت و بهترتیب برابر با 1٤، 13 و 10 درصد بود که با احتســاب خدمات مهندســی طرح و خرید تجهیزات، پیشــرفت فیزیکی واحدهای فرایندی پالایشــگاه در مقطع زمانی یادشــده برابر با ٤2 درصد و با احتساب همه واحدهای یوتیلیتی پالایشگاه )آب، برق و ...( برابر 47.9 بوده است که الان این پیشــرفت به 90.3 درصد رســیده است.» در ادامــه آن در کنایهای به یاران آقای رئیســی، آمده: «جناب رئیسی پرســیدهاند که چرا سه سال تأخیر روی داده است؟ مزید استحضار ایشان باید بگوییم این پروژه از ســال 8٦ که هیچ تحریمی در کار نبوده آغاز شده و به تأیید اهل فن، بایــد ظرف چهار و حداکثر ظرف پنج ســال به پایان میرسید، حال چرا پس از شش سال در میانه سال 92 واحدهایی که به تولید منجر میشدهاند، با هزینهای معادل 3.2 میلیارد دلار از زمان شروع طرح، فقط ٤7 درصد پیشرفت داشته و بخش اصلی و دشوار کار که نصــب و اجرا بوده، درمجموع حدود 13 درصد پیشرفت داشته باشد، پرسشی است که اتفاقا مشاوران جناب رئیســی که در آن زمان بر مســند مدیریت نفت بودند باید آن را پاســخ دهند! بد نیســت مردم شریف ایران بدانند اکنون نیز که بــه یاری خداوند تولید بنزین از این پالایشگاه آغاز شــده، تکمیل کارهای باقیمانده، به یک سال کار شبانهروزی و صرف هزینههای سنگین نیاز دارد، درحالیکه کل طرح میبایست تا سال 91 و با هزینهای کمتر از ســه میلیارد دلار به پایان میرسید!». ایــن اطلاعیه در ادامه با نقد اطلاعرســانی نادرســت مشاوران این کاندیدای ریاستجمهوری، نوشته: «بهتر بود آقای رئیسی از مشاورانشان پاسخ میخواستند که چرا پروژه در اختیارشان از سال 8٦ تا 92 فقط ٤7 درصد پیشرفت داشته و چرا ســه بار کل پیمانکارانش تغییر کردهاند؟! تغییراتی که هریک بهمثابه زلزلهای هشــت ریشــتری بوده و پروژه را با یک درهمریختگی مدیریتی مواجه کرده بود؟! در دوره جدید بود که مدیران شرکت ســتاره خلیج فارس و قرارگاه خاتمالانبیا نهایت صبر و حوصله را برای گرهگشایی از کار فروبسته این پالایشگاه از خود نشان دادند. اگر مشاورانی که جناب آقای رئیسی به خدمت گرفتهاند، صادقانه اطلاعات بدهند، بیگمان ایشان فردی نیستند که برای چند رأی وارد موضوعات و مباحثی شــوند که از مدار انصاف خارج اســت».در ادامه این اطلاعیه با طعنه به برمسندبودن مشاوران او در وزارت نفت اشــاره شده و آمده: «پاسخ پرسشهای آقای رئیسی را مشاورانشان که چنین معجزاتی داشتند باید بدهند و برای مردم روشن کنند چرا در سالهایی که در دولت گذشته بر مصدر امور بودند پروژهها را مطابق آنچه اکنون آقای رئیســی میگویند در مدت استاندارد به پایان نرساندند و بیشــتر اوقاتشان را صرف بخش جذاب کار یعنی خریدهای خارجی کردند؟!».

در بخش دیگری از ایــن اطلاعیه، آمده: «چنانچه جناب آقای رئیسی توضیحات دولت و مقامهای وزارت نفت را درباره این پروژه عظیم باور ندارند، ایشــان را که اعلام کردهاند حل معضلات کشور را نباید جناحی کرد، توصیه میکنیم فرای حلقه مشاورانشــان که حب و بغضی آشــکار با دولت و مدیران وزارت نفت دارند، از برادرانمان در قرارگاه خاتمالانبیا واقعیت آنچه در این پروژه گذشته است را جویا شوند. آنگاه درخواهند یافت که پروژه ســتاره خلیج فارس که بیتردید میتوانست بهعنوان مصداق «فاجعه مدیریت پروژه» در دانشگاهها مثال زده شــود، چگونه به اینجا رسید و صدالبته نقش برجام در تسریع کارها چه بود؟!».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.