دستاورد سفر هیئت ایرانی به پاکستان یک ارشد نظامی در مرز مستقر میشود

Shargh - - دیپلماسی -

اســتاندار سیستانوبلوچستان درباره نتایج سفر هیئت سیاســی و نظامی ایران به پاکســتان، گفت: دولت پاکستان برای نخســتینبار پذیرفت علاوه بر استقرار یک ارشد نظامی در منطقه، آرایش نظامی جدید در مرزهای کشورش با ایران ایجاد کند.

علی اوسطهاشمی با اشاره به مذاکرات درباره امنیت مرزهای مشــترک دو کشور گفت : «در همین راســتا درباره اســتقرار نیروهای امنیتی در ســطح منطقه و نــوع تعامل و ارتباط بــا هم و چگونگی نقشآفرینی فرماندهان نظامــی منطقه در مرزها بحث و تبادلنظر شــد. درباره اســتفاده از ظرفیت مردمــی و دولت برای آزادی گروگان و تحویل پیکر شــهدایی که در 10 تا 15 سال گذشــته به شهادت رسیدند مفصل صحبت شد ». او گفت : «در این سفر شش نشست کاری جدی با مقامات کشور پاکستان داشــتیم و از فرصت ســفر یــکروزه در عالیترین ســطح در راســتای اتخاذ راهکارهای اساسی بهره گرفتیم. این موضوعات با حضور عالیترین سطوح مقامــات دولــت پاکســتان از وزیر کشــور، رئیس مجلس، نخستوزیر پاکستان، رئیس شورای عالی امنیت ملی، فرمانده کل ارتش و سطوح اطلاعاتی و امنیتی مورد بررسی قرار گرفت».فرمانده مرزبانی نیروی انتظامی جمهوری اســلامی نیز سفر هیئت عالیرتبــه سیاســی-نظامی-انتظامی و امنیتــی ایران به پاکســتان را مفید و ســازنده توصیف کرد و گفت: در این ســفر دغدغههای مرزی کشــورمان به صراحت به طرف پاکســتانی اعــلام و از ارتش پاکســتان خواسته شد مســتقیما برای آزادی یکی از مرزبانان کشــورمان که در دست گروه تروریستی در خاک آن کشور اســت، اقدام کند. سردار «قاسم رضایی» گفت: در این سفر درباره حادثه تروریستی هفته گذشــته در مرز ایران و پاکســتان که منجر به شــهادت 9 مرزبان کشــورمان و مفقودشــدن یک نفر دیگر شــد، بهعنوان یک دغدغه جدی با طرف پاکســتانی در ســطوح مختلف سیاســی و نظامی گفتوگو کردیم و از ارتش پاکســتان خواســتیم تا مســتقیما وارد عمل شــود تا ضمن پیشــگیری از تکرار اینگونه رخدادهای ناگوار، تلاش جدی برای آزادسازی سرباز مرزبان ایران و بازگشت این مرزبان بــه آغوش خانواده انجام دهنــد. فرمانده مرزبانی ناجــا همچنین اظهار کــرد: در ملاقاتهایی که در طول ســفر هیئت ایرانی به پاکســتان انجام شــد، همچنین درباره انجام گشتزنیها و عملیاتهای همزمان توافقهایی انجام شد. این نوع همکاریها میتوانــد در تعاملات منطقهای و حتی برای تأمین امنیت لازم برای زمینهسازی برای سرمایهگذاریها در مناطق مرزی دو کشــور هم بســیار مؤثر باشد. او بــا بیــان اینکــه مانعــی در تعامل با دوســتان پاکســتانی بــرای تقویت امنیت مرزهــا نمیبینیم، یادآور شــد: از نظر ما، مرزبان مفقود شده در اختیار تروریســتها در خاک پاکســتان اســت و خواسته خود را برای اقدام جدی و عاجل دســتگاه ذیربط پاکســتان از جملــه ارتش این کشــور، برای کمک بــه آزادی این مرزبان عزیز کشــورمان به صراحت بــه طرف پاکســتانی اعــلام کردیم. جــواد ظریف هم درباره این ســفر در اینســتاگرام خود نوشــت: «روز چهارشــنبه 1٣ اردیبهشــت، در ســفر فشرده هفتساعته به پاکستان مذاکرات جدی و کار مفید و سازندهای با نخستوزیر، رئیس مجلس، فرمانده ارتش، وزیر کشــور و مشــاور امنیت ملی پاکستان انجام شــد و توافقهای خوبی برای پیشــگیری و برخــورد با عملیات تروریســتی به دســت آمد. در مســیر پرواز تهران به اســلام آباد، فرماندهان عزیز نظامی و انتظامی وضعیــت منطقه و راهکارهای پیشــگیری و مقابله با تروریسم را تشریح کردند که در ملاقاتهای فشــرده امروز با مقامات پاکستانی مطرح و مورد اســتقبال قرار گرفت، که امیدواریم مانــع تکرار فجایعی چون شــهادت مرزبانان غیور کشور شود .»

به گــزارش ایرنــا وزیر امور خارجــه جمهوری اســلامی ایران روز چهارشــنبه در رأس یک هیئت عالیرتبــه نظامی، انتظامــی، سیاســی و امنیتی، متشــکل از ســردار «غلامرضا محرابــی» معاون رئیس ســتادکل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، ســردار «قاســم رضایی» فرمانــده مرزبانی نیروی انتظامی جمهوری اســلامی، «محمدحسین ذوالفقــاری » معاون امنیتی وزارت کشــور و «علی اوسطهاشــمی» اســتاندار سیستانوبلوچستان به پاکستان ســفر کرد. او در این ســفر یکروزه با پنج نفر از عالیترین مقامات سیاسی و نظامی پاکستان از جمله محمد نواز شریف نخستوزیر، ژنرال قمر جاوید باجوا فرمانده ارتش، چودری نثار عالی خان وزیر کشور، ســردار ایاز صادق رئیس مجلس ملی و ناصرخان جنجوعه مشــاور امنیت ملی پاکستان ملاقات کرد. این ســفر به دنبال حادثهای که هفته گذشــته در منطقه مرزی میرجــاوه رخ داد، انجام شد. چهارشنبه شب گذشته در حادثهای تروریستی 12 مرزبان در این منطقه شــهید شده و یک مرزبان کــه از ناحیــه پا مجروح اســت به اســارت گرفته شــد. حوادثی از این دســت در منطقه مرزی ایران و پاکســتان کم نیســت و دولت پاکستان تاکنون در برقراری امنیت این منطقه مرزی موفق نبوده است. باید دید نتایج این ســفر و قولهای مطرح شده چه خواهد بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.