دوئل فرانسوی

برگزاری آخرین مناظره در آستانه برگزاری انتخابات ریاستجمهوری

Shargh - - جهان -

فرانســویها دو ســاعت شــاهد رویارویی دوئل تمامعیــار انتخاباتی بودند؛ یک مناظــره پر از تنش که در آن دو نامزد انتخابات 2۰17 ریاستجمهوری بــرای تحقیر رقیب خــود، همه توانشــان را به کار گرفتند.

«ماریــن لوپن»، نامزد حزب راســتگرای «جبهه ملــی»، در همان آغــاز مناظره تلویزیونــی به طور لفظــی به رقیب خــود حمله بــرد و او را چهرهای خوانــد که «خشــونت اجتماعــی» و «جنگ یکایک آحاد جامعه علیــه یکدیگر» را نمایندگی میکند. او افزود خود او «نامزد مردم فرانســه» است. «امانوئل ماکرون» نامزد میانهرو و مســتقل این انتخابات، نیز به نوبه خود دســت به حملهای متقابل زد. او لوپن را متهم کــرد که برای مبارزه با بــیکاری هیچگونه پیشــنهادی ارائه نکرده و نهتنها نــام پدر خود را به ارث برده، بلکه میراث حزبی او را همچنان زنده نگه داشته و پیش میبرد.

در ایــن مناظره اختلاف دیدگاه هــر دو نامزد جدی بــود و آنها از اینکه حرف رقیب را قطع کنند و تمرکز او را به هم بزنند هیچ ابایی نداشــتند. سیاست اصلیاي که لوپن علیه ماکرون جــوان تعیین کرده بود، تأکید بر این نکته بود که او زمانی وزیر اقتصاد «فرانسوا اولاند»، رئیسجمهــوری فعلی این کشــور بــوده و میراثدار دولت کنونی اســت بنابراین نمیتواند چهره مخالف را از خود نشــان دهد. در برابر این سیاست لوپن، ماکرون هم تلاش کــرد رقیبــش را کاندیدای تــرس، بغض و کینــه معرفی کنــد. او در این مناظره بارهــا لوپن را به دروغگویی متهــم کرد و اصرار داشــت نماینده جبهه ملی فاقد برنامه اســت و بنای خود را بر دروغ گذاشته اســت. او کــه بهعنوان نامزدی مســتقل پا بــه میدان گذاشته، تصریح کرد قصد دارد سیاستها و برنامههای خود را بر موفقیتها و نقاط قوت فرانســه استوار کند. ماکرون در حملههــای لفظی خود به لوپن اضافه کرد که رهبر جبهه ملی بین مردم فرانســه دودســتگی به وجود آورده و به انســانها به خاطر مذهب و تبارشان توهین میکند. درهمینحال لوپــن بارها ماکرون را به اولاند وصل کرد و حتی در پایان مناظره وقتی که نامزد جوان از فرانســهای الگو برای جهان ســخن میگفت، فرانسهای آزاد و پیشرفته؛ مارین لوپن با خندههایی که برای برهمزدن تمرکز رقیبش تدارک دیده بود، گفت: با فرانسوا اولاند میخواهید این فرانسه را بسازید؟

مارین لوپن در طــول مناظره بارها خندید، هر بار رقیبش تلاش میکرد جدی ظاهر شــود او با صدای بلنــد میخندید تا خود را از موضع بالا نشــان دهد. او در برابــر رقیبش که تلاش میکرد خود را نماینده فرانســه آزاد نشــان دهد خــود را نماینده فرانســه قدرتمند نشــان میداد که در برخورد با تروریستها قاطع اســت، با مهاجران غیرقانونی شــوخی ندارد، مرزهایش را میبندد و ســر ســتیز با «آنگلا مرکل،» صدراعظم آلمان، دارد. این در حالی بود که ماکرون، ریاســتجمهوری او را بــا جنگ داخلــی و تفرقه و دودستگی مردم مساوی میدانست.

ادعا براساس اطلاعات شبههبرانگیز

ماریــن لوپــن بهخوبی از میــزان عــدم محبوبیت رئیسجمهــوری فعلی اســتفاده کرد تــا وزیر اقتصاد جــوان دولت اولاند را میراثدار ناکامی او معرفی کند؛ سیاســتی که به نظر میرســد موفق هم بــود چراکه ماکرون در چند نوبت مجبور به واکنش شد و تأکید کرد از دولت اولاند خارج شده و همیشه منتقد سیاستهای اقتصادیاش بوده اســت. نامزد جبهه ملی برای اینکه تمرکز رقیبش را به هم بزند به اطلاعات شــبههبرانگیز و بعضا غلط نیز متوســل میشد. اینکه بودجه فرانسه در اتحادیه فرانســه ۹ میلیارد دلار است درحالیکه این بودجه شــش میلیارد دلار است یا اینکه بریتانیا بعد از خروج از اتحادیه اروپا وضعیت بهتری یافته اســت؛ یا اینکه یورو قدرت خرید مردم فرانســه را کاهش داد. از طرف دیگر، ماکرون هم خواست چهرهای از مارین لوپن نشان دهد که پشت عصبانیت و اعتراض مردم فرانسه از بیاعتمادی به سیاســتمداران قــرار گرفته اما هیچ برنامهای برای حل مشکلات ندارد و نماینده فرانسه با چهرهای غیرجذاب برای مردم جهان است.

ماکرون همچنان پیشتاز

نتایج آخرین نظرسنجیها حاکی از آن است که ماکــرون در دور نهایی انتخابات ریاســتجمهوری که قرار اســت فردا برگزار شــود، 6۰ درصد و رقیب او، مارین لوپن 4۰ درصد از آرای فرانســویان را کسب خواهنــد کــرد؛ نظرســنجیای که پــس از مناظره 16۰دقیقهای تلویزیونی شــامگاه چهارشــنبه انجام شــد، نیز تصویری مشابه به دست میدهد. مؤسسه نظرسنجی «اِلَب» پس از پایان این مناظره نظر بیش از هــزارو 3۰۰ نفر از بیننــدگان را دربــاره دو نامزد ریاســتجمهوری پرســید؛ 64 درصد تمایل خود را نســبت به انتخاب ماکرون ابراز کردند، 34 درصد به لوپن گرایش داشتند و دو درصد نیز مردد بودند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.