هروانت دوره نجم مدیخاربایتتپ شهری ش

Shargh - - شت -

درصد اســت. شورای شهرهای یزد و سنندج بهترتیب با نسبتهای 54 و 50 درصد دارای بالاترین نسبت استمرار عضویت در شورای شهر و شورای شهرهای کرمان، شــیراز، زنجان و زاهدان با نســبت زیر 15 درصد دارای پایینترین میزان این نسبت هستند.

(6( سهم روحانیون از اعضای شورای شهر

این سهم نشــاندهنده حضور روحانیون در شــورای شهر و اداره امور شــهری اســت که برای اعضای شورای 30 شــهر مرکز استان و متوسط کشــور کمتر از سه درصد است. از مجموع این 30 شهر فقط هشت شهر دارای عضو روحانی هستند. شهر یزد با سهم 15درصدی روحانیون از اعضای شورای شهر دارای بالاترین میزان در بین 30 شهر مرکز استان و متوسط کشور است که پس از آن شهرهای مشهد و قم با بهترتیب سهم 13 و 10درصدی روحانیون قرار دارند. وجود روحانیون به مفهوم حضــور چهرههای صرفا روحانی نیســت، چنانچه هر دو عضو روحانی شورای شهر قم دارای تحصیلات غیرحوزوی در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد هستند.

(7( سهم زنان از اعضای شورای شهر

ســهم متوســط زنان از کل اعضای شــورای 30 شــهر مرکز استان و متوسط کشور، 12.4 درصد است، یعنی اینکه به ازای هر هشت عضو مرد، یک عضو زن در شــورای این شهرها حضور دارد. ســهم زنان در شورای شــهرهای کرمــان و قدس با میــزان در حدود 40 درصــد بالاترین میزان کشوری اســت که پس از آن شــهرهای یزد، زنجان و قزوین با میزان 23 درصد قرار دارند. درهمینحال شورای شهرهای کرمانشاه، ساری، کاشان و شــهریار فاقد عضو زن بوده و ســهم زنان از شورای شهرهای اصفهان، شیراز و تبریز پنج درصد لست. سهم بالاتر زنان از اعضای شورای شهر در ذات خود مطلوب تلقی میشود، اما باید توجه داشت که وجود زنان بدون تجربه و تخصص در امور شهری، ضمن عدم حصول هر دستاوردی برای جامعه زنان و حتی بروز تأثیرات منفی، کیفیت و کارایی شوراهای شهرها را هم بهشدت پایین میآورد.

دوره چهارم شورای شهر تهران

کلانشهر تهران بهعنوان پایتخت ایران نهتنها مرکز سیاسی، همچنین قطب اقتصادی و جمعیتی کشــور نیز محسوب میشود. استان تهران با دارابودن 16 درصد جمعیت کشــور بهتنهایــی در حدود 26 درصد از کل مصرف خانوارهای کشور را بر عهده دارد. درمجموع ربع قرن اخیر، بیش از 25 درصد ســرمایهگذاری ســاختمانهای مسکونی شــهری کشور در تهران صورت گرفته است که حدود 10 درصد از کل تشکیل سرمایه ثابت ناخالص کشــور را دربر میگیرد. بیش از 60 درصد فعالیتهای بانکی و پولی در تهران انجام میشــود. بخش اعظم بازرگانی و 30 درصد از کل حجم خردهفروشی کشور در تهران متمرکز است.

مدیریت شهر تهران با مرکزیت اهمیت سیاسی، اقتصادی و اجتماعی خود شامل سه مؤلفه اصلی اقتصادی، اجتماعی و محیطزیستی است و اداره امور شهر تهران صرف تأمین زیرساختها و خدمات شهری نیست. تهران بهعنوان پایتخت، نماد برایند عملکرد دولتها به شــمار میرود و پیامدهای نامطلوب اقدامات اشتباه آنها بیش از هر شهری در تهران خود را بروز میدهد. بهعنوان مثال سیاستهای مصرف انرژی و خودروسازی داخلــی، اثر عمده خود را بر آلودگی هوا در تهران یا سیاســتهای کلان اقتصادی بیش از هر شــهری، تأثیر خود را بر تورم بهای زمین و مسکن در تهران و به تبع آن تنزل سطح زندگی و رفاه مردم این شهر بر جای گذاشته است. درهمینراستا ترکیب و کیفیت اعضای شورای شهر تهران و اشراف و تخصص آنها در امور اقتصاد کلان و شــهری، اجتماعی و محیطزیستی، اهمیت و اولویتي دوچندان پیدا میکند.

اعضای برگزیده چهارمین دوره شــورای شــهر تهران شامل 17 نفر از فهرســت اصولگرایان، 13 نفر از فهرست اصلاحطلبان و یک نفر مشترک در هر دو فهرســت هستند. بیش از 70 درصد اعضای شورای شهر تهران سیاستمدار هستند و پس از آنها ورزشکاران سهم غالب را دارند. با وجود اینکه از نظر میزان تحصیلات اعضای شــورای شهر، تهران رتبه اول را در ســطح کشــور دارا اســت، اما فقط 18 درصد آنها از تحصیلات مرتبط با مدیریت و توســعه شهری برخوردار هستند که 40 درصد کمتر از میانگین 17 شــهر مرکز استان و متوســط کشــور )با میزان 29 درصد( است. این موضوع نشــاندهنده گرایش مدرکگرایی افراطی در بین سیاستمداران و دولتمردان اســت که وجود صدها مرکز عرضهکننده مدارک تحصیلی دانشگاهی بیکیفیت و برخورداری از رانت قدرت، منجر به سهولت کسب مدرک از سوي آنها شده است.

سهم اعضای شورای شهر با ســوابق مدیریتهای عالی دولتی بیش از 30 درصد و ســهم اعضا با سوابق نظامی 25 درصد است و در همین شــرایط سهم اعضا با سوابق کار و تحصیلات دانشگاهی مرتبط بهترتیب 21 و 18 درصد اســت. درمجموع تفوق ســوابق و وابستگیهای سیاسی و جناحی، بر صلاحیتهای حرفهای و تخصصی اعضای شــورای شــهر تهران بهوضوح مشهود است. در بین 31 عضو شورای شهر تهران نهتنها یک اقتصاددان حضــور ندارد که جای تخصصهــای علوم اجتماعی و محیطزیستی نیز خالی است. معدود اعضای با تحصیلات مرتبط با اداره امور شــهری منحصر به گرایشهای شهرسازی، معماری و عمران است. مقایســه شــاخصهای کلی و تخصصی اعضای شورای شــهر تهران با میانگین 17 شهر مرکز استان و متوسط کشور، حاکی از ضعف شدید شهر تهران دراینباره است.

مشارکت در انتخابات شورای شهر

میزان مشارکت در انتخابات ادواری شوراهای شهر و روستا به جز دوره دوم بــا میزان 50 درصد، در حدود 64 درصــد بود و درهمینحال میزان مشــارکت مردم تهران در دورههای اول و سوم 40 درصد است که در دور دوم بــه 13 درصد کاهش و در دور چهارم بــه 51 درصد افزایش یافت. درمجموع میزان مشــارکت مردم در انتخابات شــوراهای شــهر و روستا قابلقبول تلقی میشــود، اما موضوع مهم فقط میزان کمّی مشــارکت نیست و آنچه بیشــتر کیفیت انتخابات شــوراها را تعیین میکند، تعداد منتخبان مندرج در هر برگه رأی اســت؛ یعنی اینکه برگههای رأی چقدر به صورت کامل پر شدهاند. نکته کلیدی در میزان آرای اعضای شوراهای شهری و روستایی این اســت که نسبت آرای آنها به کل جمعیت در سن رأی چقدر است و به عبارتی آنها چه سهمی از جمعیت شهر یا روستای حوزه انتخابی خود را نمایندگی میکنند.

شورای اسلامی شهر تهران، ری و شمیرانات در سه دوره اول 15 عضو اصلی و شــش عضو علیالبدل داشــت اما در دور چهــارم )دوره اخیر( تعــداد اعضا به 31 عضــو اصلی و 12 علیالبدل افزایــش یافت. تعداد اعضای اصلی شــورای شهر تهران با مصوبه مجلس در خرداد 1395 به 21 نفر کاهش پیدا کرد.

در انتخابات دور چهارم شورای شهر تهران، از مجموع 5.5 میلیون نفر جمعیت واجد شــرکت در انتخابات، دومیلیونو 786 هزار نفر مشارکت داشتند. کل آرای مأخوذه بر حسب تعداد کاندیداها کمتر از 15.5 میلیون نفر بود، یعنی اینکه هر نفر رأیدهنده به صورت متوســط نام 5.6 نفر را در برگههای رأی درج کرد، درحالیکه امکان رأیدادن به 31 نفر عضو در برگههای رأی فراهم بود. بنابراین رأیدهندگان به صورت متوسط از کمتر از 20 درصد ظرفیت امکان انتخاب اعضای شورا استفاده کردند.

درمجموع 31 نفر منتخب دوره چهارم شورای شهر تهران 5.7 میلیون رأی اخذ کردند و به عبارتی متوسط آرای هر منتخب 183 هزار رأی بود که در بازهای بین 120 تا 567 هزار رأی قرار داشت. منتخبان این دوره فقط 37 درصد از کل آرای رأیدهندگان را به خود اختصاص دادند. درهمینحال 26 درصــد کل آرا متعلق به کاندیداهای با تعداد آرای بین 50 تا 100 هزار رأی و 37 درصد آرا متعلق به کاندیداهای با تعداد آرای کمتر از 50 هزار رأی بــود. با توجه به انتخاب 13 نفر عضو با تعداد آرای کمتر از 130 هزار و وجود 17 نفر بازنده انتخابات با تعداد آرای بین صد تا 110 هزار، ملاحظه میشــود که میزان رقابت در این انتخابات به شدت نزدیک و فشرده بوده اســت. با مقایسه مجموع 5.7 میلیون رأی منتخبان دوره چهارم شورای شــهر تهران، 5.5 میلیون جمعیت واجد شرایط رأیدهی و 2.8 میلیون نفر شــرکتکننده در انتخابات، روشن است که کل آرای اعضای این دوره شورای شهر تهران معادل با جمعیت واجد شرایط رأیدهی بود و هر نفر که در انتخابات دوره چهارم شرکت کرده، فقط به دو نفر از اعضای کنونی شورای شهر تهران رأی داده است.

هر یک از اعضای دوره چهارم شــهر تهران، به صورت متوســط رأی یک نفر از هر 30 نفر مردم تهران را کســب کرده است )3.3 درصد از کل جمعیت واجد شــرایط رأیدادن(. منتخب رأی اول تهران رأی 10 درصد مــردم تهران و منتخب رأی ســیویکم رأی فقــط دو درصد مردم تهران را کســب کردهاند. 70 درصد منتخبان دوره چهارم دارای میزان آرای زیر متوســط کل اعضای شورای شهر هستند. چهار نفر از شش نفر رتبههای اول آرا، چهرههای ورزشی به شمار میروند.

وضعیــت نامطلوب مشــارکت مؤثــر و باکیفیت مــردم در انتخابات شــوراهای شــهر و روســتا که تهران مثالی بارز از آن اســت، بیش از هر چیــز میتواند نشــاندهنده ســطح نــازل فرهنگ مشــارکت جمعی و مســئولیتپذیری اجتماعی و همچنین ضعف بــاور و اعتقاد عمومی به همکاری اجتماعی در قالب شــوراها و شــاید مهمتر از همه عدم اعتماد مردم به خیل عظیم کاندیداها و بهویژه جناحهای سیاســی باشــد. نکته مهم حضور تعداد قابلقبول شرکتکنندگان در انتخابات، اما خودداری و اکراه آنها در رأیدادن به تعداد لازم کاندیداهاست.

ســطح هوشــیاری و آگاهی مردم درباره شهرنشینی، مدیریت شهری و الزامــات آن و همچنین کارکرد و نقش و اهمیت شــورا بهشــدت نازل اســت. اغلب مردم بیش از آنکه به محل ســکونت و زندگی خود توجه داشته باشند، توجهشان معطوف به مسائل ملی و جهانی است. فرهنگ فردیگرایی شــدت دارد و بســیاری با توجه به مسائل و منافع قومیتی و محلی، اقــدام به انتخاب کاندیداهــا میکنند. علاوه بر اینهــا آرای نازل منتخبان جناحهای سیاسی نشاندهنده عدم اعتماد مردم و رأیدهندگان به آنها و ضعف احزاب و فعالیتهای سیاســی در ســطح کشــور است، هرچنــد مفهومی بهعنــوان حزب جایگاه و هویت مشــخص و معین و کارکرد ســازمانیافته در کشور ندارد و بیشــتر کاربرد انتخاباتی در جهت کسب آرا از سوي جناحهای سیاسی را دارا است.

با وجود مشــارکت قابــل توجه 8.2 میلیون نفــر )51 درصد واجدان شــرایط( در انتخابات دوره چهارم شورای شهر تهران، به نظر میرسد در غیاب اعتماد اکثریت رأیدهندگان به اغلب کاندیداها، جناحهای سیاسی با ســازماندهی آرای )هرچنــد قلیل و اندک( هواداران خــود و تمرکز بر کاندیداهای خاص پیــروز میدان انتخابات بودهانــد، بیآنکه بهطورکلی صلاحیت، شایســتگیهای حرفهای و تخصصی فهرستهای انتخاباتی آنها در حوزه مدیریت و توسعه شهری مدنظر باشد. در شهرهای کوچک و متوسط علاوه بر جناحهای سیاسی، گروههای متمرکز محلی یا قومی با آرای نهچندان قابل توجه خود توانســتهاند تا کاندیداهای مورد نظر خود را وارد شورای شهر کنند.

در راســتای کیفیت پایین انتخابات و اعضای شــورای شهر است که شهرها به جای مکانی برای زندگی و آسایش، به کانونهای ریسک و خطر مبدل شده و کیفیت زندگی شهروندان بهشدت تنزل میکند. مدیریتهای شــهری به جای توسعه پایدار بر فروش فضاهای شهری و تراکمفروشی متمرکز میشوند. شهرها به مرکز انتشــار آلودگی تبدیل شده و به جای مدیریت جابهجایی شــهری، با تفوق خیابانها بر پیادهروها، ماشــین بر انسان منزلت پیدا میکند. در اقتصاد رانتیر-نفتی کشور، شوراها به محل توزیع رانتها و منافع حاصل از تقســیم شــهر بین اصحاب قدرت و در شــهرهای بزرگ به حیاطخلوت سیاســتمداران و دولتمردان و پلکانی برای صعود در سیاســت تبدیل شده است. تعدد و تکثر روزافزون تعداد کاندیداها نشــان میدهد که دراینمیان هر شــخص و گروهی، در صدد است که بخت خود را برای نشستن بر سر خوان گسترده رانتها و منافع شهری بیازماید. عضویت در شوراهای شهر و روستا به معنی حضور در بخشی از قدرت و حاکمیت و دسترسی آشکار و پنهان به ابزارهای قدرت از جمله ثروت، اختیارات، اطلاعات و ارتباطات است. دو رویکرد در تعامل بــا منابع قدرت در جامعه وجود دارد. در رویکرد اول، تأمین منافع مادی فردی اولویت دارد و در این مسیر انجام خدمت به مردم، محدود به عدم تقابل منافع فردی با مصالح ملی و مردم اســت. در رویکرد دوم مصالح ملــی و جمعی بر منافع فردی مقدم بــوده و ابزارهای قدرت در جهت خدمــت به جامعه به کار گرفته میشــود. در صورتی که منافع جمعی در نظر گرفته شــود، شایستگی تخصصی و حرفهای و سلامت اخلاقی و مالی، باید مهمترین شاخصها در اولویت انتخاب اعضای شوراهای شهر و روستا محسوب شوند.

جمعبندیونتیجهگیری

امروزه اداره امور و ارائه خدمات شــهری گســتره متنوعی از وظایف و کارکردها از ایجاد زیرســاختارها تا تأمین انرژی، آب، حملونقل عمومی، نگهداری محیط شــهری و همچنین مدیریت و بهبود موضوعاتی از قبیل هزینههای زندگی و کسبوکار، کاهش نابرابریهای اقتصادی و اجتماعی، مبارزه با فقر و ایجاد تعادل و توازن شهری و توسعه پایدار را دربر میگیرد. در شــهرهای مدرن حوزههایی شــامل نیروی کار ماهر، ظرفیت نوآوری، قابلیت زندگی، ارتباطپذیری، محتوای فرهنگی، شرایط محیطی و قابلیت اداره شهری از اهمیت و اولویت روزافزونی برخوردار شده است.

واژه نظام تدبیر و تمشیت امور عموما برای تشریح کارایی، کارآمدی، اثربخشی، کیفیت و راهبری درســت اداره امور استفاده میشود. حوزه نظام تدبیر و تمشــیت امور و مدیریت شهری شامل ابعاد «نظام تدبیر و تمشیت امور »، «مدیریت شهری »، «تأمین مالی امور شهری » و «مشارکت ذینفعان و شهروندان» است. همه امور، فعالیتها و اقدامات شهری در ســایه برنامهها و راهبردهای هدفمند و متناسب، حکمروایی خوب و مدیریت شــهری کارآمد است که میتوانند به حداکثر میزان موفقیت و کســب نتایج برســند. نظام تدبیر و تمشیت امور، موضوعات مهمی از قبیل میزان استقلال، برنامهریزی و بودجهریزی منطقی و متناسب، تأمین چارچوبهای قانونی و مقرراتی، جامعیت ارزیابی ریسکها، تهدیدها و چالشهای شــهری و درهمینحال شــفافیت، مبارزه با فساد و تضمین حقوق قانونی شــهروندان را شامل میشود. میزان مشارکت ذینفعان و شــهروندان در امور شــهری شــامل ظرفیتهای نهادی مشــارکت شــهروندان، میزان و چگونگی مشــارکت در انتخابات، حق دسترســی آزادانه به اطلاعات، ارتباط عمومی و میزان رضایتمندی شــهروندان، قطعا یکی از نقاط کانونی و مهم کارآمدی مدیریت شــهری محســوب میشود که نقش کلیدی و اساسی را در توسعه شهری و پیشبرد اهداف و برنامهها ایفا میکند.

در خاتمه شایسته است تا در هر شهر صاحبان قدرت و منزلت، به جای تأکید بر معرفی و حمایت از چهرههای وابســته سیاسی و جناجی، نسبت به کشف متخصصان، صاحبنظران، نخبگان و شخصیتهای توانمند در زمینه امور شــهری و پشــتیبانی از آنها جهت ورود به شورای شهر اقدام کنند. همچنین لازم اســت که مردم با میزان مشارکت بیشتر و تشخیص و انتخاب کاندیداهای اصلح، نتیجه دوره پنجم انتخابات شهر و روستا را به سود خود و آینده شهرشان رقم بزنند.

مرجع یافته: اطلاعات سایتهاي شوراهاي شهر

نمودار4 : شاخص كلي اعضاي شوراهاي شهر

نمودار 5 : نسبت اعضاءبا سابقه عضويت در شوراي شهر) درصد(

نمودار10: سهم آراي اعضاي دوره چهارم شوراي شهر از كل جمعيت واجد شرايط راي دهي تهران ) درصد(

نمودار 9: مقايسه شاخصهاي شوراي شهر تهران و 18 شهر مركز استان و متوسط كشور)درصد(

مرتبط با مديريت شهري) درصد(

صد(

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.