جدول 2815 طراح: بیژن گورانی

Shargh - - روزنامه -

افقی:

۱- حشــرهای با تنه دراز- کارگاه نقاشی 2- در زمســتان میبارد- نوعی کاغــذ نامرغوب- کرکس 3- پلیــس تبهــکاران- پیشــینیان- منقــار کوتاه 4- گازی رادیواکتیو و بســیار سمی- روح- آشوب، غوغا 5- ســردار- ثروتمند- سگ بیمار ۶- کندنمنتظــر و امیــدوار- نفسبرانگیزاننــده بــه بدی ۷- یــازده- سرعتبخشــیدن- خــدای خدایان در اســاطیر یونانی 8 – فیلمی ساخته مهدی گلستانه با بازی محمدرضــا فروتن- تشــخیص ۹- خدای مصریان قدیم- شــاعر قصیدهسرای عهد قاجاریکاشف میکروب سل ۱۰- عنکبوت- لخت و عریانرشــک ۱۱- نصف- غذایی از بادمجــان- قرار داده شــده ۱2- پوشــیده و پنهان- گناهکار- برافروخته ۱3- خاندان- از بنــادر جنوبی ایران- زیادهروی در وصف ۱4- فاقد ارزش هنری- قطعی برای کتابآب چرخ کن! ۱5- رمانی از نیکلای گوگول، نویسنده نامی ادبیات روسیه- کامل و بدون نقصبودن.

عمودی:

۱- ریاضیدان و فیلسوف ایرانی در قرن پنجمشهسوار امروزی 2- میآورند و باقلا بار میکنند!بخشــش در راه خــدا- همپیمانشــدن چند گروه سیاســی 3- پای بند در دوســتی- نــرده چوبی یا فلزی- از بازیهای گروهی 4- احمق- افترا- شیره چغندرقند 5- مغازه- قابل ســکونت- باغ دیدنی شیراز ۶- علف خشک- نوعی پارچه نخی ظریففرق و اختلاف ۷- وضعیت شــلوغ و آشفته- نان شبمانده 8- ساز استاد حسن ناهید- قرار گرفته در جایی- رنگ پرسپولیســیها- میوه پاییزی ۹- قناعت پیشه- مهمترین مرکز مذهبی شیراز ۱۰- آدم بیعارمردانــه نیســت – از پهلویی به پهلوی دیگر شــدن ۱۱- اهلــی، مطیع- کامپیوتر- گلی خوشــهای و زیبا ۱2- مخــزن گلوله- کلیمالله- جایــی که همگان در آن حضــور دارند ۱3- برای نشــان دادن درد بر زبان میآورنــد- پایتخت تبت- اولویت عبــور ۱4- لباس تازه دوختهشده- پیوسته و بدون انقطاع- جانشین او ۱5- همهفنحریف- نوشیدنی دلچسب تابستانی.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.