من ترسناکتر هستم!

Shargh - - روزنامه -

کودکان همواره از بزرگترین گروههای علاقهمند به دایناســورها به شمار میآیند. اغلب آنها انواع دایناســورها را میشناســند و عروســکهایی از این گونه منقرضشــده را دارنــد. اما این عکس نشــان میدهد ذوق و شــوق والدین کودکان در مواجهه با دایناسورها وصفناشدنیتر از کودکان اســت. این مادر تلاش میکنــد دهانش را اندازه دهان همیــن دایناســوری که در تصویر اســت، بــاز کند تا ثابت کند او ترســناکتر و قدرتمندتر از دایناسورهاســت! تازهترین فســیل دایناسورها در تایلند پیدا شده است. این فسیل در نمایشگاهی در این کشور به معرض نمایش گذاشته شده است. در کنار این نمایشگاه، محوطــهای بــه نمایش تندیــس دایناســورها اختصاص داده شده است.

عکس: بانکوکپست

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.