هشدار برای همسایه شمالی

Shargh - - روزنامه -

نــاو جنگــی کارل وینســون آمریکا با اســکورت و همراهی ناوچههای نظامی کرهجنوبی در آبهای این کشــور نمایــش قــدرت میدهند تا حســاب کار دســت کرهشــمالی بیاید و بدانــد صفآرایی آمریکاییها شــوخی نیســت. ماجــرا جدیتر هم میشود وقتی خبر میرسد شینزو آبه، نخستوزیر ژاپــن، هم ناوچههــای نظامی این کشــور را روانه آبهــای کرهجنوبــی کرده تــا در مانور مشــترک آمریکا و کره شــرکت کنند و قدرتشان را به رخ کره شــمالی بکشند. ژاپن یکی از کشــورهای معترض به آزمایشهای هســتهای و موشــکی گاهوبیگاه کرهشمالی است. سال گذشته بخشهایی از ژاپن، هنگام آزمایش بمب هیدروژنی کرهشــمالی لرزید. ادامه ایــن فعالیتها باعث شــده تــا صفآرایی چندملیتی علیه این کشور شکل بگیرد.

عکس: آسوشیتدپرس

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.