خطر جدی «مزايدههای سياسی»

Shargh - - صفحه اول - بایزید مردوخی . اقتصاددان

1. دولتهــا بــرای تحقــق آرمانهــا و اصولی کــه در قانون اساسی کشور آمده است، از سوی مــردم و رأیدهنــدگان انتخــاب میشــوند تا بــه خواســتههای بلندمــدت جامعــه و نیازهــای کوتاهمــدت مردم پاســخگو باشــند. پس میتوان گفت انتخابکردن فــردی بهعنــوان رئیسجمهور که بتوانــد از عهده چنین امر خطیری برآیــد، از مهمترین وظایف مردم است.

2. مــردم کاندیــدای مدنظرشــان را بــر پایه دو ضابطــه انتخاب میکننــد؛ یکم شــناخت و داوری براســاس عملکردهــا و گذشــته کاندیــدا و دوم برنامهها و سیاســتهایی که بــرای بهبود وضعیت در کوتاهمــدت و میانمــدت و همچنین راهبردهای اساســی و آیندهنگریهایی کــه مبتنی بر آرمانهای قانون اساسی به مردم عرضه میکند.

3. جامعه و اقتصاد در جوامع امروز، سرشــار از پیچیدگیها و تاریکیهاست و هیچ دولتی نمیتواند در چهار ســال بر این پیچیدگیهــا و تاریکیها فائق آید؛ مگر آنکه با پشتیبانی مردم بر سر کار آید و مردم را شــریک، یاور و مشــاور خود قرار دهــد؛ اما مردم یکدست نیستند؛ مناطق و استانها در سطح واحدی از توسعه قرار ندارند. سقف وعدههای کاندیدا را هم قانون اساسی مشخص کرده است و منابع مورد نیاز برای تحقق برنامههای کاندیدا و خواستهای مردم نیز همواره محدود بوده و خواهد بود.

4. هر کاندیــدای ریاســتجمهوری در قبال این محدودیتهــا و برای پاســخگویی بــه آن الزامات، ناگزیر به شــاخصهایی در ســطح کلان مانند رشد اقتصادی، رشــد درآمد سرانه، رشد اشتغال )کاهش نرخ بیکاری(، رشــد بهرهوری، نرخ تورم، رشد رفاه، کاهش کســری بودجه، تراز تجاری و امســال اینها متوســل میشود که در سطح فردی و خٌرد و خانوار و بنگاه معنای زیاد و یکســانی هم پیدا نمیکنند؛ نه به این دلیل کــه رأیدهندگان بالقــوه، درکی از این شاخصها ندارند، بلکه بیشــتر به این دلیل که تأثیر عینــی، کوتاهمــدت و حتی میانمــدت تغییرات آن شــاخصها، برای آنها ملموس نیست و مردم لزوما در «دام میانگینهای» کلان نمیافتند.

5. در شــرح دســتاوردها و عملکردهای دولت مســتقر، مناســبتر و ملموستر آنهایی هستند که برحسب اســتانها بیان میشوند؛ البته نه بهصورت نرخ تــورم یا شــاخص قیمتهــا، بلکه برحســب هر آنچه کــه چه درحالحاضر و چــه در آینده هم میتوان به چشــم دیــد و هم میتــوان لمس کرد؛ مانند طرحها و برنامههایی که در هر اســتان بهویژه اســتانهای مرزی کمترتوسعهیافته، به اجرا درآمده یــا به اجرا و بهرهبرداری خواهند رســید )پروژههای زیربنایی اقتصادی مانند راهها، آبرسانی، برقرسانی، گازرسانی، حملونقل شــهری و پروژههای زیربنایی اجتماعــی مانند مســکن، درمانــگاه، بیمارســتان، مدرسه، حمایتهای رفاهی، بهزیستی و فقرزدایی(.

6. تســهیلگریهای اداری، اجرائی و قضائی که بهگونهای واقعی و ملموس موجبات رضایت خاطر مردم را فراهم کرده یا خواهد کرد.

7. مبارزه با فســاد بهویژه فساد اداری و برنامهها و سیاســتهایی که دراین زمینه به اجرا درآمدهاند و با گستره و ژرفای بیشتری استمرار پیدا خواهند کرد.

8. اصلاحات نظام تدبیــر و تأثیر آنها بر کارایی و بهرهوری اقدامات دولتی و عمومی، مانند کاســتن از درجه تمرکز شدید اداری و میزان واگذاری و تفویض اختیارات به استانها، دولت الکترونیک، پنجره واحد مشــوق و تسهیلگر ســرمایهگذاریها در استانها و شهرســتانها و ارائه طرحها و برنامههای مشخص و ملموس برای گسترش این اصلاحات.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.