از پوپوليسم تا نفت

Shargh - - صفحه اول - رضا زندی . روزنامهنگار

پوپولیسم را که پشت سر بگذارید آثار ویرانگــرش را میبینید. خود را از فضای انتخابات خارج کنید و به بیســتودومین نمایشــگاه نفت، گاز، پالایش و پتروشــیمی تهران بیایید. نمونههای ســادهای را برایتان انتخاب کردهام. 1- کنج سالن خلیج فارس، کمپانی زیمنس آلمــان، غرفه بزرگی گرفته اســت. شــرکتی که اگر کمپرسورهایش نمیرســید، فازهای پارس جنوبی افتتاح نمیشد. پالایشگاه ســتاره خلیج فارس هم تولید مســتمر بنزین نداشــت. جلوتر کــه میروم، صاحبان غرفه، کارتشان را میدهند و با روی گشاده آمادگیشان را برای گفتوگو اعلام میکنند. به آذر 1390 میرویم، به کنگره جهانی نفت در قطر. غرفه شــرکت زیمنس کمی آنطرفتر از غرفه شــرکت ملی نفت ایران قرار داشــت. ناظر این صحنه بودم که مدیر آلمانی زیمنس از یکی از کارمندان شرکت ملی نفت خواست تا کارت ویزیتش را که لحظاتی پیش بــه او داده بود، برگرداند. مدیر زیمنســی به خاطــر تــرس از تحریم حتــی حاضر نبــود کارت معرفــیاش را به ایرانیها بدهد. ما تحقیر را تا این حد هم دیدهایم! حالا شرکت زیمنس غرفهای بزرگ از شــرکت ملی نفت میخرد و در نمایشگاه تهران شرکت میکند. 2- شرکت «ABB» سوئیس که یکی از شــرکتهای مهم تولیدکننــده تجهیزات کنترلی و ابــزار دقیق برای پالایشــگاههای صنعت نفت و کارخانههای مختلف است...

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.