كارانه؛ يا كار نه!

Shargh - - صفحه اول - حسن یحيوي کارشناس مطالعات اقتصادی

حتی بــا گذشــت چندین ســال، همچنان سیاستها و اقدامات خلقالساعه، پوپولیستی، ســادهانگارانه و مکانیکی از خاطر مردم کشور زدوده نشــده است؛ همان سیاســتهایی که بــدون کار کارشناســی و تنها با ســیطره نگاه عوامانه و ســادهانگارانه، نتایج اسفباری را بر پیکــر اقتصاد ایران مترتب کــرد. در این روزها و در آســتانه انتخابــات ریاســتجمهوری که تنــور وعدههــای تبلیغاتی عمدتا ناشــدنی و پوپولیستی داغ شده، برخی به وعده تبلیغاتی بسنده نکردهاند و دست به اقدامات تبلیغاتی! زدهاند؛ اقداماتی به همان میزان خلقالساعه، پوپولیستی، ســادهانگارانه و تحت سیطره نگاه مکانیکــی به اقتصاد. یکی از این نوع اقدامات، راهاندازی ســامانه اینترنتی برای ایجاد شــغل اســت. به نظر میرســد مبتکران این اقدام، به اندازه کافی پیرامون ظرافتها، جزئیات و البته بدیهیات سیاستهای بازار کار، وقت و حوصله به خرج ندادهاند. راهاندازی چنین ســامانهای ذاتا خالی از اشــکال اســت؛ اما وعــده ایجاد شــغل از این طریق، ایده کماطلاعی یا شــاید ســادهانگاری مبتکــران آن را تقویت میکند. اصولا چنین ســامانههایی در قالبی وســیعتر، یکی از اجزای سیاســتهای فعال بازار کار1 را تشکیل میدهند که با عنوان خدمات بازار کار2 شناخته میشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.