آنانكه ديکته ننوشتهاند

Shargh - - صفحه اول - عبدالحسين طوطيایی پژوهشگر کشاورزی

بحــث انتخابــات ریاســتجمهوری دوازدهــم ســرانجام از زیر پوست رســانهها به تیترهای اول آنــان تبدیل شــده اســت؛ این روزهــا صفآرایی دیدگاههای مختلــف مدیریتی برای اداره کشــور به داوری جامعه گذاشــته شده است. جامعهای کــه همواره و در هــر فرصتی مترصد مشــارکت برای باروری ســرزمین خود هستند. بهعنوان یک شــهروند آرزو داشتم شــرایطی فراهم میآمد که دکتر روحانی با نامزدی به رقابت مینشستند که تا آخرین شمارش آرا امکان پیشبینی میسر نبود. اما به نظر میآید نشــانههای موجود حکایت دیگری را رقم بزند. پیشبینی میشود آرای آنها که آقای روحانی را مناسبترین گزینه برای دولت میدانند و نیز آنها که در مدار غیربسته دولت یازدهم هنوز روزنههای برونرفت از تنگناهــای موجود را باور دارند، درهم گره و پیوند خواهد خورد. اما بهعنوان یک پژوهشــگر در حوزه کشاورزی و محیط زیست کشــور باور دارم برنامههای راهبــردی نامزدهای ریاســتجمهوری در زمینه تولید و منابع طبیعی از اهمیتی ویــژه برخوردار اســت. دولت یازدهم در شــرایطی در ســکوی مدیریت اجرائی مستقر شد که به استناد بســیاری از پارامترها یک بخش کشاورزی ورشکســته را تحویل گرفت. بخشی که اتفاقا بحرانهای اقلیمی خودســاخته و تخریب شدید منابع هم بر شانههای شکستهاش سنگینی میکرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.