تغيير فضا را در مناظره سوم خواهيد ديد

Shargh - - صفحه اول -

گروه سياست: اســحاق جهانگیری بــا انتشار دو پست پیاپی در صفحه توییتر خود نوشــت هنوز تا انتخابات فرصــت باقی اســت. مناظره ســوم جریــان موفق را مشخص خواهد کرد. به گزارش «ایلنا»، متن کامل این نوشته به شرح زیر است: «هنوز در نیمه راه هستیم....

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.