بگوييد از كجا ميآوريد؟

Shargh - - صفحه اول -

گروه سياســت: عبدالله نــوری در دیدار بــا جمعی از جانبازان و ایثارگران جهاد ســازندگی به مناســبت روز پاسدار و جانباز، با اشاره به وعدههای انتخاباتی برخی کاندیداهای ریاســتجمهوری، گفت: «برای اداره یک خانه، بر اساس درآمدها...

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.