ا ن بنتقگادوعبیدایللهدورای ا ززوع ه كدهجاايغي ي نا مرعمليآبروخيریمزددها:؟

یک وقتی میگفتند اگر کاندیدایی پول دهد که به او رأی دهند، تخلف است

Shargh - - سیاست -

شــرق:

عبدالله نوری در دیدار با جمعی از جانبازان و ایثارگــران جهاد ســازندگی که به مناســبت روز پاسدار و جانباز صورت گرفت، با اشاره به وعدههای انتخاباتــی برخــی کاندیداهای ریاســتجمهوری، گفت: «بــرای اداره یک خانه، بر اســاس درآمدها، روی هزینههــا فکر و اولویتبندی میشــود؛ یعنی مبنای هر هزینهای، درآمد اســت. حالا شما شاهد هســتید هیچ بحثی از درآمد کشــور نمیشود و در مورد ایجاد اشتغال و پرداخت یارانه و تأمین مسکن و موارد دیگر صحبت میکنند».

نــوری تأکید کــرد: «یــک وقتــی میگفتند اگر کاندیدایــی پول دهــد که بــه او رأی دهند، تخلف است یا اگر کســی بگوید ۵۰ هزار تومان میدهم تا به من رأی بدهی تخلف است. حال اگر کسی بگوید به مــن رأی دهید تا از ماه آینــده ماهانه ۱۵۰ هزار تومان به شــما بدهم هیچ اشکالی ندارد؟ مجلس و رئیس مجلس میگویند که این حرفها را نزنید؛ چنیــن بودجهای وجود ندارد، ولی میگویند. خوب اســت یکــی از کاندیداها بگوید این پــول را از کجا میآورد؟ مثلا بگوید من بنا دارم بنزین هزارتومانی را ســه هزار تومان کنم و همه بدانند قرار اســت از اینجا برداشته و آنجا هزینه شود».

چه دلیلــی دارد کــه بگوییــم موفقیــت برجام ارتباطی به دیپلماسی کشور ندارد؟

وزیــر کشــور در دولت اصلاحات بــا بیان اینکه چه دلیلی دارد بگوییم موفقیت برجام ارتباطی به دیپلماســی کشور ندارد؟ گفت: «به ذهنم رسید اگر از من بپرسند به چه کســی باید رأی داد، بگویم به کســی که دروغ نگوید یا کمتر دروغ بگوید و کسی که احساس کند مردم شعور دارند. چطور میشود برای اینکه رئیسجمهور شــد، بهگونهای حرف زد که اگر در شرایط غیرانتخاباتی کسی اینگونه حرف بزند، ممکن اســت به اتهام ســیاهنمایی و تشویش اذهان عمومی او را مجازات کنند؟».

عبــدالله نــوری افــزود: «مگر فردی در کشــور هســت که از بــودن فقر خوشــحال شــود؟ همه مسئولان میخواهند که فقر، بیکاری، تورم، رکود، ناهنجاریهای اجتماعی و مشــکلات اقتصادی در کشور نباشد. کســی که کاندیدای ریاستجمهوری میشــود باید برنامه و راهحل ارائــه دهد و بگوید مــن برای رفع فقر این کار را میکنم؛ نهاینکه بگوید من بنا دارم فقر نباشــد! همه بنا دارند فقر نباشد.» او بیان کرد: «چه دلیلــی دارد که بگوییم موفقیت برجام ارتباطی به دیپلماسی کشور ندارد؟ مگر قبل از این دولت مجاهدان، ملت و مقاومتِ ملت نبوده اســت؟ تحریمها آمد و وضعیت مــا را به فلاکتی انداخت که تا چهار سال پیش دچار آن بودیم. لابد این چهار سال اتفاقی افتاده است؛ چرا بخواهیم آن را نادیده بگیریم ؟».

او بــا بیان اینکــه برجام یک حرکــت ملموس اســت، تصریــح کرد : «کشــور بــا مجموعــهای از تهدیدهــا و تحریمها مواجه بوده که آثار خود را در سیســتمهای بانکی، اقتصــادی، بازرگانی، واردات، صــادرات، دارو و درمان، کشــتیرانی و دهها مورد دیگر گذاشته اســت. این برای همه ملموس است که مذاکرهای شــده، به توافقی رســیدهاند و بعد از آن گفتهاند که تحریمهای هســتهای به این شکل، یکبهیک برداشته شود. این درست نیست که چون من با این دولت مخالف هستم، بگویم هر کاری این دولت انجام داده بد است.»

چرا این دولت را با درآمد محدودش نقد میکنید؟

عبدالله نوری تأکید کــرد: «خدمات وزارت امور خارجه بســیار باارزش اســت؛ نباید تقدیر شــود؟ کســی منکر این نیســت که نیروهای مسلح ما کار خــودش را انجــام میدهد و از آن هــم باید تقدیر شــود، ولی وقتی وزارت خارجه یک کار ارزشــمند انجام میدهد، بهجای اینکه از آن تقدیر شــود باید از نیروهای مســلح تقدیر شود؟ آنها هم امیران این کشور هســتند. چرا دوگانگی ایجاد میکنیم و اینها را مقابــل هم میگذاریم؟ بگوییم ملتی دســت به دست هم داده و نیروهای مســلح، وزارت خارجه و همه مجموعه کشــوری و لشــکری آن در جهت پیشبرد اهداف نظام کار میکنند».

او افزود: «شخصی میگوید من یارانه دهکهای پایین را سهبرابر میکنم. برای اینکه ارزشِ پولی ۴۵ هزار تومان، ۱۵ هزار تومان شــده است. دقت کنید در ســال 8۹ قانون یارانه وضع شده و از آغاز سال ۹۰ یارانه پرداخت شــده اســت. در آن زمان دلار از هزار و ۵۰ تومان به ســههزار و ۴۰۰ تومان رســید. این کاهش ارزش پول متعلق به همان زمان است. چرا آنوقــت این افزایش یارانه اتفاق نیفتاد؟ چون منبع نداشته است. آن دولت با آنهمه درآمد، منبع نداشته است. چرا این دولت را با درآمد محدودش نقد میکنید؟ چرا آنوقت اعتراض نکردید و نگفتید که یارانه نقدی باید سهبرابر شود؟»

او ادامه داد: «فردی میگوید ما پنج میلیون شغل ایجاد میکنیم و تا زمانی که شاغل نشدهاند، ماهانه ۲۵۰ هزار تومان بیمه بیکاری میدهیم. این رقمها را بنویســید و حســاب کنید که چه رقمهایی از این اعداد حاصل میشــود. برنامه و بودجه یعنی اینکه دولت مجموعه برنامهها را جلو خود میگذارد و بر اساس درآمدها و محدودیتها اولویتبندی میکند. قانــون بودجه از درآمدها شــروع میشــود و بعد میگوید از محل این درآمدهــا این هزینهها صورت میگیرد. اول درآمدها را بگویید».

عبــدالله نــوری گفــت: «بایــد خودمــان را در جایگاهــی که چهار ســال قبل بودیــم بگذاریم و احساســمان این نباشــد که یکروزه مســائل حل میشــود. هرکس ادعــا کند یکروزه مســائل حل میشــود خلاف گفته اســت. بــه نظر من یــا باید بگوییم دانســته حرف خلاف میزند یا باید بگوییم کــه نمیداند. وقتی با درآمدتــان، نمیتوانید همه خریدهای یک خانه را انجام دهید، درآمد را در نظر میگیرید و اولویتبندی میکنید».

او افزود: «الان هم آقای کاندیدایی که قرار است از مــردم رأی بگیرد باید بگوید قرار اســت، اینگونه، درآمدها را تأمین کنیم؛ مثلا بگوید میخواهم درآمد نفت را به 7۰ میلیارد دلار برسانم و نحوه انجام این کار را توضیح دهد. برنامــه ارائه دهد. بگوید من بنا دارم مالیات را دوبرابر کنم و شــکل انجام این کار را هم بگوید. بگوید میخواهم عوارض را به این شکل تغییر دهم. میخواهم قیمت آب، برق، گاز، بنزین و گازوئیل را تا این حد افزایــش دهم، بعد جمع بزند که درآمد آینده کشــور دوبرابر میشود و از محل این دوبرابرشدن میخواهم این کارها را انجام دهم».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.