از پوپولیسم تا نفت

Shargh - - سیاست -

پس از هفت ســال و بعد از پایان تحریمها، برای اولینبار به نمایشگاه نفت تهران آمده است. شرکتی که با بیش از ۳۵۰ هزار نفر پرســنل، در ۶۵ کشور دنیا شــعبه دارد. این تنها یک نمونه از شرکتهای بزرگی اســت که بعد از رفع تحریمها به ایران بازگشــتهاند. خیلی نمیگذرد از زمانی که اگر خارجی در نمایشگاه میدیدیــم عمدتا چینی بودنــد؛ آن موقع که تحریم بودیــم. حالا ســفیر هلند بــرای ملاقات بــا معاون بینالملل وزارت نفت منتظر میایستد تا با هم پاویون غرفههای هلندی را افتتاح کنند. اینها را به چشم خود دیدهام.

۳- تحریمهــا هنوز بهطور کامل دســت از ســر نمایشــگاه نفت ایران برنداشــته اســت. شرکتهای بزرگ نفتی بینالمللی که زمانی میانه ســالن اصلی مربوط به شــرکتهای خارجی )سالن خلیج فارس( را در اختیار داشــتند، امســال هم به نمایشگاه ایران نیامدند. شل، توتال، بی.پی، اســتات اویل و... هنوز از تحریمها میترســند. برخی از مدیران این شرکتها را اما در نمایشــگاه دیدم، آنها ترجیح دادهاند همچنان دســتبهعصا باشــند و غرفــهای نگیرند. بــا وجود این، کشــورهای هلنــد، آلمان، فرانســه، اتریش، کره جنوبی، اســپانیا، ژاپن و... شرکتهایشان را در پاویون اختصاصــی جمع کردهانــد تا ســیگنال تمایل برای همکاری با ایران را مخابره کنند.

۴- مدیرعامل شــرکت ملی نفت ایران، در حاشیه بیســتودومین نمایشــگاه نفت صریح گفت که اگر مذاکرات برای رفع تحریمها آغاز نمیشــد، صادرات نفت ایــران به ۴۵۰ هزار بشــکه در روز میرســید و بعد هم به کنایه افزود: «هرکس میتواند کشــور را با فروش ۴۵۰ هزار بشــکه نفــت اداره کند، به او جایزه نوبــل میدهیــم.» صادراتی که فقط پــول کالاهای اساسی و دارو را تأمین میکرد. بعد هم به هزینه عدم فروش میعانات گازی در دوره تحریم اشــاره کرد که نگهداری آنها ۱۲ دلار در هر بشــکه برای ایران هزینه داشته است. ۱۲ دلار را در 7۵ میلیون بشکه میعانات روی آب آن روزهــا ضرب کنید. این هم جزء پولهایی است که بدون دلیل از خزانه کشور رفته است. بعد از برجــام و قبل از عید ۹۶، همه میعانات گازی روی آب ایران فروش رفت.

۵- شــرکت CNPC چین میخواهد بــازار ایران را برای یکــی از خواهرخواندههایش نیــز باز کند. به همین دلیل غرفهاش را در بهترین جای ســالن اصلی خارجیها، بــا نام CPTDC معرفی کرده اســت. در کنار غرفه چینیها، شــرکت LUKOIL روسیه، غرفه زده اســت و پشت ســر آنها هم «ژاروبزنفت» روسیه نشسته اســت. شــرکتهایی که در دو سال گذشته، تفاهمنامههایی برای توسعه میادین نفتی ایران امضا کردهاند، اما هیچکدام هنوز به قرارداد نرسیدهاند. کمی آنطرفتر، شرکت «پراتامینا»ی اندونزی، برای اولینبار در نمایشگاه نفت ایران حاضر شده است. شرکتی که برای توســعه میدان آبتیمور و منصوری تفاهمنامه امضا کرده اســت. غرفه این شرکتها را که میبینم، در کنار جای خالی شر کتهای بینالمللی میگذارم و تفاهم نامههایی را که در سال گذشته امضا کردهاند، در ذهنــم مــرور میکنــم. آنگاه به یاد ســنگهایی میافتم که در دو ســال گذشته پیشروی نهاییکردن قراردادهــای جدید نفتی پرت کردند. قراردادهایی که اگر زودتر نهایی میشد، دیرتر به دوره ترامپ برخورد میکرد و تا حالا چند صد میلیون دلار وارد کشور شده بود.! جای قصه غمانگیز سنگاندازیها اینجا نیست.

۶- شــرکتهای ایرانی E&P تأییدصلاحیتشده دور شــرکت ملی نفــت، غرفه زدهاند. شــرکتهایی که براســاس قراردادهــای جدید نفتی باید شــریک شــرکتهای خارجی شــوند تا دانش و تکنولوژی به داخل کشور منتقل شــود. برخی از آنها پروژههایشان تمام شــده اســت و اگر بهزودي کار نگیرند ناچار به تعدیل نیرو خواهند بود. گفته میشود ترامپ، تعلیق تحریمهای مرتبط با برنامه هســتهای را امضا خواهد کرد؛ بنابراین فقط باید انتخابات ایران برگزار شــود تا تفاهمنامههایی که ســال گذشته امضا شده است به قرارداد تبدیل شــود. آنوقت شرکتهای ایرانی E&P به ســرعت کار خواهند گرفــت. «برخی فکر میکنند قراردادهــای نفتی، یعنی اتکا به خــارج، درحالیکه بیشــترین تأکیدمــان در ایــن قراردادها، اســتفاده از ظرفیتهــای داخلــی اســت». این را وزیــر نفت در افتتاحیه نمایشگاه گفت.

7- هنــوز آوارهای تحریم ظالمانــه ایران از روی صنعت نفت ایران بهطور کامل برداشته نشده است. تحریمهــای مرتبط با برجام اگرچه رفع شــدهاند اما، چراغ ســبز برای همکاری کامل با ایــران هنوز کاملا روشن نشده اســت. این برعهده دولتمردان است که تدبیر امــور کنند. ما هم بایــد واقعبینانه عمل کنیم. وقتی پوپولیسم را پشت سر گذاشته باشیم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.