دیگر صحبتهای وزیر كشور

Shargh - - سیاست -

وقتــی برخی دوســتان در مناظرهها آمار غلط میدهنــد، در افکار عمومی ایجاد شبهه میشود و مسیر انتخابات در مسیر غیرواقعی قرار میگیرد، بنابراین حق همه دستگاههای دولتی و غیردولتی این است که وقتی اطلاعات غلطی نسبت به عملکرد آنها داده میشود از خود دفاع کنند. این اقدام با دفاع دســتگاههای اجرائي از یک نامزد فرق میکند و خلاف قانون هم نیست.

تاکنون ۶7 شکایت از رســانهها انجام شده است. برخی سایتها، خبرگزاریها، روزنامهها و سایتهایی که از منابع عمومی و بیتالمال اســتفاده میکنند، ما این موارد را به دادســتانی ابلاغ کردهایم اما این رســانهها کماکان به کار خود ادامه میدهند. از مالکان و صاحبان این رسانهها هم توقع داریم قانون را رعایت کنند.

درباره تخلفات رســانههای وابســته به نیروهای مسلح هم وزارت ارشــاد و ســتادهای انتخابات و همچنیــن مــردم گزارشهایی به ما میدهند که ما این تخلفات را در کمیســیون بررســی تبلیغات مطرح میکنیم.

قبل از شــروع انتخابــات مصوبهای در شــورای عالی امنیت ملی داشــتیم مبنی بر اینکه احضارها، بازداشــتها یا بســتن ستادها و هر اقدامی که اثر منفی بر تبلیغات داشــته باشــد ممنوع شود مگر موارد بسیار خاص که به امنیت انتخابات مربوط است که این اقدام هم باید با هماهنگی و مجوز شورای عالی امنیت ملی باشد. خواهش من از همه نامزدها و هوادارانشــان این اســت که امنیت ملی و احترام به اقوام و اقلیتها را رعایت کنند؛ زیرا این موارد جزء خطوط قرمز است.

قبــل از عیــد در زمینه موضوع بازداشــت ادمینهــای کانالهای تلگرامی پیگیری زیادی داشــتیم و با رئیس قوه قضائیه، دادستان کل کشــور و دادستان تهران ملاقات داشتم و مواردی ر ا که میتوانست به احقاق حقوق این افراد کمک کند برای آنها فرستادم. گزارش اقدامات را هم به دولت فرستادهایم، ولی قوه قضائیه میگوید براساس مدارکی که دارد این افراد باید در بازداشت بمانند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.