دانشآشتیانی: فرصت پاسخگویی به قالیباف ميخواهم

Shargh - - سیاست -

در پی مطرحشــدن اتهاماتی از سوی محمدباقر قالیبــاف بــه وزیر آمــوزش و پرورش دولت حســن روحانی در مناظره زنــده تلویزیونی روز جمعه، او با ارسال نامهای به رئیس صداوسیما خواستار اعطای وقت برای پاســخگویی به اتهامات شــد. به گزارش ایلنا، در نامه فخرالدین دانشآشــتیانی آمده اســت: «همانگونه که مطلع هســتید، با وجود روشنگری و پاسخهای مستدل منتشرشــده از سوی دستگاههای مختلف ازجمله وزارت دادگستری، سازمان تعزیرات و گمرک جمهوری اسلامی ایران درخصوص خبرسازی اخیــر درباره فعالیــت دختر اینجانب کــه با هدف اجرای پروژهای سیاسی علیه دولت طراحی شده بود و آشکارشــدن نادرســتبودن و کذب ادعاهای افراد مشخص و رسانههای وابسته به ایشان، متأسفانه در دومین مناظره نامزدهای انتخابات ریاستجمهوری جمعــه مورخ ۱۵ اردیبهشــت ۹۵ همــان ادعاهای نادرســت از زبان یکــی از نامزدها تکــرار و با تلاش بــرای نســبتدادن اتهامات بیاســاس و تشــویش اذهان عمومی به دولت و خانواده اینجانب صراحتا قانون و اخلاق قربانی شــد. نظر بــه اصل ۲۲ قانون اساســی و ماده ۶۴ اصلاحی مورخه ‪۱۰//۲۶ ۹۱‬ قانون انتخابات ریاستجمهوری و ماده ۳۰ الحاقی مورخه ۳/۲۳/۱۳88 به قانون اساسنامه سازمان صداوسیما، لازم است برای پاســخگویی، وقت قانونی به فوریت تخصیص و به اینجانب اعلام گردد». دراینباره، وزیر کشور نیز دیروز اعلام کرد که شکایت ایشان قرار است در کمیســیون نظارت بر تبلیغات بررسی شود.وکیل پرونده دختر وزیر آموزشوپرورش نیز درباره اظهارات قالیباف در مناظره روز جمعه جوابیهای صادر کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.