سیاهنماییهای انتخاباتی بازی در زمین دشمن است

Shargh - - سیاست -

شــرق: محمــد ســالاری، عضــو شــورایعالی حزب همبســتگی، با اشــاره به تبلیغات تلویزیونی و همایشهای انتخاباتی کاندیداها در شهرهای مختلف گفت: متأســفانه اصولگرایــان نهتنهــا در مناظرات بلکــه در تمام مــدت قبل و بعد از آن هم با روشــی اصلاحناپذیــر درصــدد تخریب دولت و ســیاهنمایی هستند و برای رســیدن به قدرت، موفقیتهای نظام در عرصههای داخلی و خارجی را که در چهار ســال گذشــته حاصل شــده و همه کارشناسان منصف به آن معترفاند به تیغ تخریب و تشــکیک میسپارند. سالاری افزود: کاندیداهای اصولگرا به نحوی صحبت میکنند که گویا در سالهای گذشته هیچ مسئولیتی در این کشور نداشته و نقدی به عملکردشان وارد نیست و عجیب است که برای کتمان آنچه به دولت روحانی تحویل داده شده، نیز مقطع هشتساله دولت نهم و دهم را در نقدها نادیده میگیرند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.