زنگنه در واكنش به دومين مناظره انتخاباتي ما در كرسنت مدعي هستيم

Shargh - - اقتصاد -

شــرق:

بیســتودومین نمایشــگاه بینالمللی نفت، گاز و پتروشیمی روز گذشــته در حالی افتتاح شــد که رئیس مجلس شورای اسلامی با سخنرانی در آن از تلاشهای وزارت نفت دولت یازدهم قدردانی کرد. به گفته او، وزارت نفت دولت یازدهم با وجود منابع محدود و مشکلات فراوان، اقدامات بهنگام و سنجیدهای انجام داده است. وزیر نفت ایران نیز در این همایش با اشــاره به اینکه آنچه از دولت قبل تحویل گرفت، او را بهشــدت شــگفتزده کرد، به ادعاهای مطروحه در مناظره دوم انتخابات ریاســتجمهوری هم واکنش نشــان داد و گفت: ایران هیچ جریمهای در کرسنت نشده است و هیچچیزی قطعی نیست؛ خبری از اعداد نجومی و فوق نجومی که مطرح میشود، نیست. ما در موضوع کرسنت مدعی هستیم که چرا یک عده با بیتدبیری اینقدر کشور را در معرض خطر قرار دادند.

لاريجانی: برجام، كف خواستههای ايران بود

رئیس مجلس شورای اســلامی گفت: آنچه بعد از برجام رخ داد، رسیدن ایران به کف خواســتههای خود بود. علی لاریجانی در مراسم افتتاح بیســتودومین نمایشــگاه بینالمللی نفت، گاز و پتروشیمی با تأکید بر اینکه وزارت نفت دولت یازدهم اقدامات بهنگام و سنجیدهای انجام داده اســت، گفت: این اقدامات در این وزارتخانه با اســتفاده از منابع محدود و مشکلات فراوان انجام شد که قابلتقدیر است.

رئیس مجلس شــورای اســلامی با بیان اینکه توافق هستهای که بین ایران و شــش قدرت جهانی منعقد شــد، توافقی برای رسیدن به سقف درخواستهای ایران نبود، گفت: آنچه پس از این توافق رخ داد رســیدن ایران به کف خواستههای خود بود. البته باید توجه داشت که درحالحاضر هرگونه دســتکاری در این قرارداد، میتواند مشــکلات جدیدی خلق کند. این در حالی اســت که ایران به تعهدات خود پایبند است. رئیس قوهمقننه گفت: در حوزه نفت و گاز بهعنوان اولویت مهم کشــور، باید ســرمایهگذاریهای بزرگی انجام گیرد، این در حالی است که امروزه موضوع ازدیاد برداشــت از میادیــن نفتی و گازی با اولویت جلوگیری از هدررفت منابع اهمیت بســیاری دارد. در حالي که رویکرد وزارت نفت اســتفاده حداکثری از ظرفیتهای کشــور اســت تا به این ترتیب به شرکتهای بزرگ و تخصصی در این زمینه نزدیک شود.

زنگنه: وضعیت وزارت نفت در سال ۹۲ شگفتزدهام كرد

وزیر نفت با اشــاره به وضعیت وزارت نفت در ســال 1392، اظهار کرد: وضعیت ســال 1392 وزارت نفت من را شــگفتزده کرد. جریان نابســامانی در صنعت نفت در آن زمان وجود داشت و ما وقت بسیار زیــادی را صرف تحکیم روابط کردیم.بیژن زنگنه در مراســم افتتاحیه بیســتودومین نمایشــگاه بینالمللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی گفت: هنگامی که در میانه ســال 1392 وارد وزارت نفت شدم، نه فرد ناآشــنایی با نفت بودم و نه در سطح وزارتخانه کمسابقه، اما وضعیت آن روز نفت من را شگفتزده کرد.

ادامه در صفحه 5

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.