چه كساني فرصت طلايي را از نفت گرفتند

Shargh - - اقتصاد - مهدی افشارنیک

همــه از ضررِ نیامدن ســالی 700 هزار توریســت میگویند. توریستهایی که از عربستان، کویت و بحرین ســالانه به ایران میآمدند و سری به مشهد و شیراز و اصفهان میزدند، دیگر نمیآیند. یکی از خسارتهای مســتقیم حمله دیماه 94 به سفارت عربستان. اینکه هر توریســت چقدر برای کشــور عایدی داشت و این گشتوگذار با گذشــت زمان و اطمینان از فضای امن ایران بیشــتر میشد و خود این موجب ثمرات سیاسی خوبی برای کشــور میشــد، بحث این مقال نیســت. نکتهاي که این مطلب به آن اشــاره دارد، این است که حمله به ســفارت عربســتان چه ضررهایی را متوجه ســرمایهگذاری در نفت و گاز کشــور کرد، چراکه یکی از نقدهای جــدی اصولگرایان و مخالفــان دولت به وزارت نفت و دولت روحانی، نبســتن یک قرارداد تازه نفتی اســت. پوســته تازه قراردادهــای نفتی در مهر 94 بعد از دو ســال بررســی، آماده و به هیئت دولت ارائه شد. تصویب دولت درواقع مجوزی برای جهش نفــت در این حوزه بــود که پروژههای بــزرگ خود را به مناقصههای بینالمللی با شــرایط تــازه قراردادی بگذارد؛ پروژههایی مثل توســعه غــرب کارون، فاز 11 پارسجنوبی، فاز دوم توسعه لایه نفتی پارسجنوبی و... . بــه موازات اینکه ایران فضــای نفت و گازش را پس از سالها برای ســرمایهگذاران خارجی جذابتر کرد، ســعودیها هم دستبهکار شدند و اعلام کردند که پنج درصد از سهام شرکت آرامکو را در بورسهای بینالمللی واگــذار میکنند. این حرکت هم اینقدر با دســتپاچگی و دور از کارشناسی انجام شد که قیمت اعلامی برای این پنج درصد بســیار بیشــتر از کشــش بازار بود و نشــان داد که سعودیها روی این موضوع کار کارشناســی عمیقی صورت نداده بودند و بسته به شرایط و اینکه جذابیتهای ایران برای سرمایهگذاری را تحتالشــعاع قرار دهند دســت به ایــن کار زدند. این دقیقــا برخلاف روحیــه محافظهکاری و ســنتی سعودیها و کندی آنها در اقدامکردن بود.

ادامه در صفحه 15

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.