واکنش رئیسي به یك خبر

Shargh - - اقتصاد -

پیــرو طــرح برخــي ادعاهــا از ســوي وزارت امــور اقتصــادي و دارایــي نســبت بــه بیانــات حجتالاسلاموالمســلمین رئیســي دربــاره رفــع تحریمهــاي بانکــي در مناظــره دوم در تاریــخ 1396/2/15 نــکات ذیــل را به اطلاع ملت شــریف ایران ميرســاند:اطلاعیه وزارت اقتصاد در واکنش به ســخنان جناب آقاي رئیســي در مناظره دوم ناظر به برداشتهنشدن تحریمهاي بانکي، در واقع تأیید همان سخنان اســت و وزارت اقتصاد بیشتر اظهارات ایشان را تأیید کرد تــا تکذیب. در این اطلاعیه آمده اســت: «آنچه وزیــر اقتصاد در موضعگیريهــاي متعدد بر آن تأکید کردهاند، برقراري روابط کارگزاري و بانکي با بانكهاي سایر کشورها ازجمله مجموعه کشورهاي عضو اتحادیه اروپــا بوده؛ لکن در ایــن مواضع بیان شــده که روابط بانکي ایران با برخي بانكهاي بزرگ هنوز دچار مشــکلاتي اســت که در حال رایزني براي حل آنها هستیم». مشاهده ميشود وزارت اقتصاد نیز تأکید ميکند که روابط بانکي ایران با بانكهاي بزرگ جهان هنوز دچار مشکلاتي است. کارشناسان تحریم و بانکي به خوبي ميدانند که این مشکلات مورد اشاره وزارت اقتصاد ناشي از باقيماندن تمامي تحریمهاي بانکي ثانویه آمریکاســت. بانكهاي بزرگ جهان به دلیل ترس از نقض تحریمها و مواجهشــدن با جرائم مالي آمریــکا، از همکاري با ایــران دوري ميگزینند. واقعیــت آن اســت که برجــام عليرغــم ادعاهاي غیرواقعي دولتمردان، آقاي روحاني نتوانســته است تغییر در ســاختار تحریمهاي بانکــي ایجاد کند و لذا شاهد هستیم روابط بانکي به شرایط عادي برنگشته اســت. این وضعیت سبب شده که اولا ایران نتواند از پولهاي بلوکهشــده در زمان تحریمها استفاده کند. پولهایي که در عمان، کرهجنوبي، چین و... قرار دارد. ثانیا پولهاي ناشي از فروش نفت خام بعد از اجراي برجام نیز قابلیت نقل و انتقال آزادانه نداشــته باشد. وزیر اقتصاد تنها کسي که از دولت یازدهم نبوده است که به باقيماندن تحریمها اذعان کرده است. در اینجا چند مورد دیگر نیــز براي اطلاع مردم عزیز ایران بیان ميشــود:آقاي دکتر حسن روحاني رئیسجمهور: 17 دي 1395، کنفرانس خبري: در بحث بانکي بخشــي از امور ]تحریمها[ حل شــده و بخشــي از امور باقي مانده اســت.آقاي زنگنــه وزیر نفت: 2 اردیبهشــت 1396: مشــکلات بانکي پس از برجام همچنان باقي اســت.آقاي کامیاب، معاون ارزي بانــك مرکزي، 10 اردیبهشت 1396 در نشست بهاره صندوق بینالمللي پول: تنها مشکل ما عدم توسعه کافي روابط کارگزاري است که متأسفانه عليرغم گشایشهایي که پس از اجرائيشــدن برجام پیش آمده اســت هنوز تبدیل و انتقال وجوه به کندي صورت ميگیرد.در پایان لازم به تأکید است، حجتالاسلاموالمسلمین رئیسي پیشنهاد ســادهاي براي راســتيآزمایي ادعاي دولت روحاني مطــرح کردنــد. بانك مرکــزي ميتواند به ســادگي فرایند دریافت پول نفت و اســتفاده از آن را در مقابل چشم رســانهها توضیح دهد تا شبهات مطرح پاسخ داده شــوند. مردم ایران باید بداننــد که آیا پول نفت فروختهشده وارد زندگي آنها ميشود یا خیر؟

ادامه درصفحه 17

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.