آنان که دیکته ننوشتهاند

Shargh - - اقتصاد -

دولت آقای روحانی به موازات دیگر اولویتهایش به نوشــتن دیکته در این عرصه نیز پرداخت. به پشتوانه تخصص حرفهای خــود و با در نظرگرفتن بســیاری عوامل محدودکننده که الزاما نباید در خیابل پاســتور درجستوجویش باشــیم و حتی برخلاف پیشبینی چهار سال قبل خود این راقم، دیکته کارگزاران دولت یازدهــم در بخش کشــاورزی و تنظیم بــازار فراتر از حد نصاب قبولی بوده اســت. آیــا رقیب اصلی آقای روحانی در انتخابات آتی با ارائه برنامههای کاربردی )و نه شعارگونه و احساسی( به نوشتن دیکته جدیدی مبــادرت خواهد کرد؟ آیا ادعای برتری نمره در دیکته رقیب یا رقبا نســبت به آنچه دولت یازدهم نوشــت مبتنی بر ســوابق اجرائی و ارزیابیهای کارشناســانه خواهد بود؟ بهخاطر بســپاریم ادعای برتریداشــتن دیکتهای که هنوز نوشــته نشــده اســت بر آنچه که نوشته شــده کار بسیار دشواری اســت و مورد پایش دقیق صاحبنظران این عرصه قــرار خواهد گرفت. چگونه نامــزد رقیب میتواند در همین فرصت کوتاه مدهی شــود دیکته بهتری - بیــش از مواردی مانند رکوردشــکنی تاریخــی تولید گندم در ســال 1395 - مینویســد؟! برای آگاهی بیشتر تیم تخصصی رقیب آقای روحانی باید به بزرگنماییهای تخیلی کارگزاران بخــش کشــاورزی در دولتهای نهم و دهم اشــاره کنیم. وزیرانــی هیجانزده که به وعدههایی دســت یازیدند که گویی نه از کشاورزی و نه از شمارش تجربه کافی داشــتند؟ آنها با خط بطلانکشــیدن ســریع بر تجارب گذشته و راهی که تاکنون طی شده است خود را مبدأ و معاد تولید و خودکفایی محصولات اساسی کشــاورزی قلمداد کردند. اما دیدیم چگونه سرانجام با نشستن بر عرشه انبوه کشتیهای واردات از مهلکه این ادعاهای تخیلی گریختنــد. توصیه مؤکد نگارنده به رقیب یا رقبای آقای روحانی این است که تا مجال اندکی باقی اســت برنامههای شــفاف خــود را برای نقشآفرینی کشاورزی در اقتصاد کلان کشور، افزایش بهرهوری در توســعه پایــدار و حراســت از منابع به آگاهی جامعه برسانند. البته امید که در این ارائهها از بزرگنماییهای دور از واقعیت دولتهای نهم و دهم نیز پند بگیرند. باید بدانیم مردم ما با کمال هوشمندی بیــن دیکته قبولی نوشتهشــده در دولــت روحانی و ادعاهایــی که حتی در آینده هم امکان تحقق ندارند، مرزبندی میکنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.