مفهوم جرم نشر اکاذیب در رقابتهای انتخاباتی

Shargh - - اقتصاد -

4- در ایــن دوره از انتخابات ریاســتجمهوری، بنــا بر اخبار و گزارشهایی که در رســانهها منتشــر شــدهاند، گفتــه میشــود در تبلیغــات انتخاباتــی نامزدها، اطلاعات و ارقامی بیان میشود که مطابق با گزارشهای مراجع رســمی و قانونی کشور، کذب و نادرســتند. اغلب این اعداد و ارقام شامل مواردی مهــم و مرتبط با نظــم عمومیاند. از ســوی دیگر مراجع رســمی و قانونی مرتبط بــا این موضوعات، آنها را تکذیب میکنند. در اینجا این پرســش مطرح میشــود که آیا اظهار اکاذیب از ســوی نامزدها در طول مبارزات انتخاباتی، امــری مباح و جایز بوده و واجد وصف مجرمانه و مســتحق تعقیب اســت یا نه؟ مقررات جزائی کشور به این پرسش پاسخ منفی میدهــد. مبارزه انتخاباتی، ارتــکاب چنین جرمی را توجیه نمیکند.

5- غیر از مواردی که نشــر اکاذیب علیه شخص معینی اســت و تقدیم شــکایت و تقاضای تعقیب کیفــری در اختیار خود اوســت، در مــوارد مرتبط با عرصه عمومی و نظم عمومی، به نظر میرســد دو نهاد مسئول قانونی برای تثبیت اجرای قانون در امر انتخابات ریاســتجمهوری و سلامت رقابت وجود دارد؛ نخست کمیسیون بررســی تبلیغات انتخابات. روح حاکم بــر وظایف این کمیســیون، دلالت بر آن دارد کــه در هر مورد که هر نامزد انتخاباتی مبادرت به رفتار غیرقانونی یا خلاف اخلاق سیاســی مرتکب شــود، با تذکر به او و اعــلام آن، مانع از ادامه عمل خلاف قانون و خلاف اخلاق شده و جامعه را نسبت به آنچه رخ داده است آگاه کند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.