خطر جدی «مزایدههای سیاسی»

Shargh - - اقتصاد -

9. ارائه برنامهها، طرحها و سیاستهایی که برای تحقــق اصول قانون اساســی در رابطه با شــوراهای اســتان، شهرستان، شهر و روســتا به اجرا درآمده و با گستره و ژرفای بیشتری استمرار پیدا خواهند کرد.

10. سیاســتها و تدابیری که بــرای متوقفکردن تخریب فضاهای شــهری از ســوی شــهرداریها در تهران، کلانشــهرها و همه شهرهای کشور تاکنون به اجرا درآمده و نوید اجــرای برنامهها و طرحهایی که برای زیستمندکردن شهرها در دستور کار قرار گرفته اســت. 11. جلوگیری از «مزایدههای سیاســی» برای جلب رأیدهندگان. مزایده سیاســی به معنای دادن وعدههای فاقد توجیه اقتصادی و مالی و حتی اجرائی، همچون بردن تشــنهای به ســراب بهجای چشــمه آب اســت. مبارزه با ایــن نوع وعدههــای انتخاباتی، وظیفهای است ملی و مردمی که نه تنها در کارزارهای انتخاباتی بلکه در همــه صحنهها و حوزه و در همه برنامهها و طرحها از ســوی همه افراد آگاه باید انجام شــود. رأیدهنده آگاه وظیفــه دارد در مواجهه با این مزایدههای سیاسی فقط برای مخالفت کاندیداها با این عوامفریبیها اکتفا نکند بلکه خود به توجیه هموطنان نیز بپردازد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.