ما در كرسنت مدعي هستيم

Shargh - - اقتصاد -

او با بیان اینکه در ســال 13۸۹ تا 13۹1 بیشترین گشــایش مالی در وزارت نفت ایجاد شده بود، اظهار کرد: این ســرمایه بســیار ناکارآمد هزینه شــده بود. هنگامی که ما وارد وزارت نفت شــدیم چندان پولی وجود نداشــت. از طرف دیگر با تحریمها و ســقوط قیمت نفت مواجه شــدیم؛ اما با سرسختی و خرج کردن قطرهچکانی توانستیم به موفقیتهای بزرگی دست پیدا کنیم. وزیر نفت با اشاره به بهرهبرداری از فازهای پارس جنوبی تصریح کرد: در سه سالونیم 11 فاز پارس جنوبی به بهرهبرداری رسید و ظرفیت تولید از این میدان دو برابر شد. میزان تولید از پارس جنوبی در ســال 13۹1 معادل 2۸5میلیــون مترمکعب بود که در پایان ســال 13۹5 به 575میلیون مترمکعب رســید. با توجه به ظرفیت تولید گاز، ســهم سوخت مایــع در نیروگاهها کاهش پیدا کرد و از 43 درصد در سال 13۹2 به کمی بیش از 10 درصد در سال 13۹5 رســید. ایران از واردکننده نفت گاز در سال 13۹2 به صادرکننده آن در سال 13۹5 تبدیل شد.

قراردادهــای نفتــی، مــوج قــوی فعــال کردن سازندگانداخلیاست

وزیر نفت در ادامه با اشاره به قراردادهای جدید نفتی، اظهار کرد: ایــن قراردادها عامل اصلی ایجاد موج قوی برای فعالکردن ســازندگان داخلی است. برخی گمان میکننــد قراردادهای جدید نفتی یعنی اتــکا بر خارجیها. اما این قراردادها بیشــترین تأکید را بــر ایرانیها دارنــد. این قراردادها ســکویی برای توسعه پیمانکاران داخلی است و در دو سال حدود ۸0میلیارد دلار قرارداد امضا میشود.

ایران در کرسنت هیچ جریمهای نشده است

وزیــر نفــت همچنیــن در واکنش بــه ادعاهای مطروحه در مناظره دوم انتخابات ریاستجمهوری گفت: ایران هیچ جریمهای در کرســنت نشده است و هیچچیزی قطعی نیســت؛ خبری از اعداد نجومی و فــوق نجومی که مطرح میشــود، نیســت. ما در موضوع کرسنت مدعی هســتیم که چرا یک عده با بیتدبیــری اینقدر کشــور را در معــرض خطر قرار دادند.

درخواست قطر برای برگزاری کمیته فنی مشترک

زنگنه در ادامه با تأکید بر اینکه توســعه شتابان میدانهای مشــترک جــزء سیاســتهای کلی نظام اســت، گفــت: تولید از برخــی میادین مشــترک، در ســالهای 13۸3 - ۸4 به کشورهای همسایه نزدیک شــده بود و آنها قبول کردند در این راستا یک کمیته فنی مشــترک برای هماهنگکردن میزان برداشــت برگزار شود، اما ما 10 سال عقب افتادیم و آنها جواب نامههای ما را ندادند. حــالا که تولید دوباره نزدیک شده، قطر نامه نوشــته و درخواست برگزاری کمیته فنی کرده است. وزیر نفت در ادامه با اشاره به اوپک اظهار کرد: علائم نشــان میدهد که همه کشــورها مایل به تمدید کاهش میزان تولید هستند. به نظر من قیمت مناسب برای نفت 55 دلار است.

اگر برجام نبود صادرات نفت نداشتیم

زنگنه بــا تأکید بر اهمیت برجام در صنعت نفت تصریح کرد: اگر برجام نبود صادرات نفت نداشــتیم. این ناسپاسی است که از 2.5 میلیون بشکه صادرات نفتی اســتفاده کنند و به آنها که زحمت میکشــند حرفهای بد بزنند.

اتمام توسعه فازهای باقیمانده پارس جنوبی در نیمه دوم امسال

مدیرعامل شرکت ملی نفت نیز در نشستی خبری در حاشیه بیستودومین نمایشگاه بینالمللی نفت، گاز، پالایش و پتروشــیمی از اتمام توســعه فازهای باقیمانــده پارس جنوبی در نیمه دوم ســال جاری خبــر داد و گفت: توســعه فازهــای ‪23 ،22 ،3 1٤،‬ و 2٤ تا اواخر ســال 13۹۶ یا اوایل سال 13۹7 به اتمام میرســد. علی کاردر ادامه داد: پس از اتمام توسعه بخش نخســت پارس جنوبی )فاز یک(، توسعه فاز دو آغاز میشــود که کار ســنگینی است و نیاز به 30 میلیارد دلار منابع جدید دارد و فضای کار بیشــتری برای سازندگان ایرانی مخصوصا در بخش تأسیسات دریایی فراهم میکنــد. کاردر افزود: 30 میلیارد دلار برای 2٤ فاز غیراستاندارد و 2۹ فاز استاندارد است.

وی در ادامه درباره مذاکره با شرکت توتال، اظهار کــرد: در حال مذاکره با توتال هســتیم و مراحل آخر را طی میکنیم. ما نمیخواهیم ســایه سایر مسائل، اقتصــاد را تحتتأثیر قــرار دهد. امیــدوارم آخر این هفتــه کار را به اتمــام برســانیم. کاردر در ادامه در زمینه توســعه میدان آرش نیز تصریح کرد: اطلاعات مربوط به این میدان به شورای امنیت رفته است. این میدان بسیار کوچک است و هنوز اطلاعات تکنیکالی و جغرافیایی آن دقیق نیست.

حدود ۲۰ میلیارد از پول ایران در چین مانده

مدیرعامل شــرکت ملی نفت ایران با اشــاره به مطالبات نفتی ایران از کشورهای دیگر، افزود: نزدیک به 20 میلیارد از پول ایران در چین مانده اســت. البته این پول وام بوده است و تلاش میکنیم میزان وام را برگردانیم. در هنــد پولی که قبل از برجام بوده هنوز کامل برنگشــته است، اما سعی کردیم بعد از برجام در فاصله ۶0 تا ۹0 روز مطالبات خود را وصول کنیم. کاردر درباره خرید نفت ایران از سوی هند، گفت: بعد از میــدان فرزاد B ، هند اعلام کــرد خرید نفت ایران را 20 درصــد کاهش میدهد که مقــدار کمی از آن تحقــق یافت. ایران نیز به گفتههــای خود در مقابل هند عمل کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.