ورود بيكاران ممنوع خطر 100 درصد فريب

Shargh - - اقتصاد -

این در حالی است که استفاده از اطلاعات کاربرانی کــه در آن ثبتنــام میکنند و البتــه ناتوانی از تأمین امنیت اطلاعات آنها یک تخلف آشکار و بزرگ از نگاه فعالان حوزه امنیت سایبری و فناوری اطلاعات است. بر اساس اطلاعات بهدســتآمده، دامنه این سامانه، متعلق بــه فردی به نام «حامد فلاحی» اســت و در روز چهارم ماه می ســال 2017 میــلادی مصادف با 14 اردیبهشــتماه همزمان با معرفی و بالاآمدن این سایت ثبت و بهشــکل یکساله خریداری شده است. نکته آنکه این سامانه چگونه تنها در یک روز معرفی، تبلیــغ و راهانــدازی شــد و در نهایت پــس از حمله گروهی از هکرها و از دســترس خارجشــدن صفحه اصلــی و راهاندازی دوباره آن به دلیل ارتقاپیدانکردن سرور، برخی مواقع از دســترس خارج یا بهاصطلاح دان میشود.

گرتهبرداری ناشیانه از روی دست دولت

درســت همــان روزی که فرمانده ســابق ســپاه، ســامانه انتخاباتی ناامنش را راه انداخت، وزارت کار هم از طرح «کاج»، -کارانه اشتغال جوانان- رونمایی رســمی کرد؛ طرحی که دو ســال به شکل آزمایشی )پایلــوت( در حال اجــرا و ارزیابــی و عیبیابی بود. وزیــر کار دراینبــاره گفته بود: «اســاس این طرح بر این اســت که در صنوف، افراد حاضر هستند آموزش ببینند. کارفرمایان و صاحبان صنوف که مایل هســتند از ایندســت افراد اســتفاده کنند، به سایت مراجعه خواهنــد کرد و این افراد بــا پرداخت بیمه حوادث از سوی دولت، به آن کارگاه معرفی میشوند. پیشبینی ما این اســت کــه صدهزار نفــر از این نــوع آموزش استقبال کنند. در طرح دیگر، یکسوم حداقل دستمزد کارآموز را پرداخت خواهیم کرد و دوســوم را کارفرما پرداخت خواهد کرد. اگر هر فرد بیکاری برای دریافت 2٥0هزار تومــان مراجعه کند، تنها ســهمیلیون نفر مراجعه نخواهند کرد، 20میلیون نفر برای دریافت این پول مراجعه میکنند .»

معاون توســعه کارآفرینی و اشتغال وزیر کار هم توضیــح داده که با اجرای طرح کاج به هر جوان 23 تا 32 ســاله، حداکثر 50 میلیون ریــال «اعتبار کارانه اشتغال» اختصاص داده ميشود. جوانان شغل اولی تنها درحالی میتوانند از این اعتبار بهرهمند شوند که به یکی از اشــکال بههم پیوسته مربوط به طرح، وارد چرخه فعالیت شغلی شوند.

طرحی با چندین علامت سؤال

بــا اینهمه این پرســش همچنــان بهقوت خود باقی اســت که اگر آقای شــهردار موفق به تصاحب مسئولیت ریاستجمهوری نشــد، چه کسی مسئول ســوء اســتفاده احتمالی از دادههای مردمی است؟ پرسشی که حســامالدین آشنا مشاور رئیسجمهوری هــم آن را مطرح کرده اســت. گذشــته از همه اینها درحالیکه خبرگزاری فارس و ســتاد قالیباف مدعی شده بودند دوهزار نفر در 15 دقیقه نخست و ۶00هزار نفر بهشکل کلی در کارانه هستند، بررسیها از سایت رنکینگ Alexa نشــان داد این سایت در روز تنها 1۸۶ نفر بازدیدکننده دارد.

بایزید مردوخی، اقتصاددان به «شــرق» میگوید: نخســتین پرسشــی که آقای قالیباف باید به آن پاسخ دهد این اســت که قرار اســت منابع چنین طرحی را از کجا تأمین کند؟ چراکــه با هر منطقی به این طرح نگریســته شــود، قابلیت اجرائی ندارد؛ مگر اینکه به منابع خاصي دسترســی داشته باشــد که ما از وجود آنها خبر نداریم. پس از اینکه ایشــان به این پرســش پاســخ دادند، باید به مردم توضیح دهند آیا بررســی کردهاند که آثار طرحشــان چیســت؟ آیا میخواهند مثــل دوره آقای احمدینژاد پول چاپ کنند؟ روشــن است که محصول این رفتارهای غیرعلمی اقتصادی چیســت. مردوخی ادامه میدهد: مهمترین مســئله درباره این طرح این است که شمار زیادی از افراد برای دریافت کارانه اقدام خواهند کرد و روشن نیست شیوه آقای قالیباف برای پاســخدادن به خواستههای آنها چیست؟ این طرح تفاوتهایی بنیادین با طرح اصلی، یعنی کاج دارد. این اقتصــاددان ادامه داد: به گمان من هرچه بیشــتر اقتصاد را به ســوی مجانیسالاری و رانتســالاری ببرید، خیانت بزرگتری به آینده نسل جدید کردهاید. شــما چطور میتوانید بدون کارکردن ماهانه به افراد پول بپردازید؟

او توضیح میدهد یک محاســبه ســر انگشــتی سادهسازیشــده میتواند اوج بحران را نشــان دهد؛ اگــر 12 ماه به پنجمیلیون نفر، هر ماه 250هزار تومان پرداخت کنید، حجم نقدینگی کشور چند برابر خواهد شــد. این نقدینگــی به گمان تقاضــای محض ایجاد میکنــد؛ تقاضایی که عرضه بــرای آن وجود ندارد و جهش تورمی نخســتین اثر آن خواهد بود. گذشته از همه اینها آقای قالیباف و تیمش باید پاســخگو باشند که از کجــا مجوز راهاندازی چنین ســایتی را دریافت کردهاند؟ رحمانی فضلی، وزیر کشور هم در پاسخ به این پرسش که آیا ایجاد ســامانه کارانه از سوی یکی از نامزدها مشــکل قانونی ندارد؟ گفته اســت: از نظر بخــش حقوقی وزارت کشــور این اقــدام غیرقانونی اســت، این اقدام به نوعی تطمیع اســت و به نوعی هم شــائبه خریدوفروش رأی در آن وجود دارد. ما در وزارت کشور در حال پیگیری این موضوع هستیم. اگر به جمعبندی نهایی رســیدیم که این موضوع خلاف قانون اســت، آن را اعلام خواهیــم کرد. من معتقدم ما باید به شــعور مردم ایمان داشته باشیم. هر کاری کــه در قالب هتک حرمت یا دروغ یا اقدام غیرقانونی انجام میشود، همه آنها در ذهن مردم ثبت میشود و نتیجه آن را در انتخابات، مردم تجلی میدهند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.