تشکیل كمیته حقیقتياب برای حادثه معدن آذرشهر

Shargh - - اقتصاد -

شــرق:

هر بار درباره علت حادثه بحث و بررسی میشود، سخنان متناقضی از آن نیز به گوش میرسد. در حادثه اخیر در معدن آذرشــهر که متأسفانه منجر به کشتهشــدن چند کارگر معدن شــد، از همان ابتدا موضــوع باتری به باتری کــردن لوکوموتیو در فضای آغشــته به گاز مطــرح بود و آنچه ماحصل جلســه حقیقتیاب برای این حادثه بود هم این گفته را تأیید کرد. به گزارش ایســنا، دیروز محمدرضا نعمتزاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت بعد از جلســه با کمیته حقیقتیاب حادثه انفجار معدن زغالسنگ زمستان یورت آزادشهر که باعث مرگ تعدادی از معدنکاران شــد، با بیــان اینکه فــرض اولیه از علــت وقوع این حادثه تأیید شــده، از فرصت یکهفتــهای به کمیته حقیقتیاب برای اعلام علت اصلی انفجار در معدن خبر داد. البته خبرهای دیگری هم به گوش میرســد که نشــان از احضــار پیمانکار معدن زمســتان یورت آزادشهر به دادسرا دارد و بر همین اساس پیمانکار به همراه وکیل خود در دادسرا حضور یافت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.