قالیباف دنبال جلب آرای بدنه احمدینژاد است

Shargh - - سیاست -

شــرق: دومین مناظره تلویزیونی انتخابات ریاســتجمهوری برخلاف مناظــره اول، از هیجان کمتــری برخوردار بود با آنکــه فحوای مناظره سیاسی و فرهنگی بود و به نظر میرســید مناظره شتاب بیشتری گرفته یا حالت پینگپنگی به خود بگیرد. بااینحال چنین نشد. مرتضی حاجی، رئیس ســتاد انتخابات تهران روحانی، معتقد است روحانی و جهانگیری اخلاقی ظاهر شــدند و توقع هم همین بود. او معتقد اســت قالیباف به دنبال جمعکردن آرای بدنه احمدینژاد اســت و در ظاهر ســعی کرده ادبیات خود را تغییر دهد. این گفتوگو را در پی میخوانید.

تحلیل شما از مناظره چه بود؟

قالیباف با عصبانیت شــروع کرد و با توپ پر آمده بود. در ابتدای کار هم به موردی استناد کرد که موضوعا منتفی بود و احساس میشود این ماجرا )واردات دختر آقای آشــتیانی( بودار است چراکه قبلا دراینباره بررســی و رأی هم صادر شــده اســت. آقــای قالیباف به جــای اینکه توضیح دهد چــه برنامهای دارد، یعنی بگوید کــه برنامهاش در حوزه آموزشوپرورش چیســت، درباره دختر وزیــر آموزشوپرورش صحبت میکنــد. بهجای اینکه بگوید برنامهاش درباره توســعه علم و فناوری چیســت، موضوع بیربطــی را به صورت غیراخلاقــی و ناجوانمردانه مطــرح میکند. میرســلیم منطقیتر ظاهر شــد. اما آقایــان قالیباف و رئیســی مشــخصا فاقد برنامه بودند. از رئیسی هر ســؤالی که پرسیده میشود، یک جواب مشخص میدهد. گفته میشود برنامه شما درباره آموزشوپرورش چیست، جواب را به بیکاری ربط میدهد. از او درباره سیاست خارجی ســؤال میشود، باز میگوید در کشــور این اندازه آدم بیکار وجود دارد. البته شــاید هم حق داشته باشد، چون در مسند امور اجرائی کشــور نبوده است. بااینحال شاهبیت سخنان او بیکاری است. این در حالی است که باید بین سؤال و جواب تناسب وجود داشته باشد.

ارزیابی شما از نحوه حضور روحانی و جهانگیری چیست؟

خوب ظاهر شدند. آقای روحانی نسبت به دفعه قبل بهتر بود و آقای جهانگیری هم در آمار و اطلاعات مســلط ظاهر شــدند. اگرچه مطلبی کــه در جواب آقای قالیباف گفتند، خوب بود اما ناقص بیان شــد و لازم هم نبود گفته شــود. این بیاخلاقی طرف مقابل بود. اما مطلبی هم که آقــای جهانگیری درباره ربط این ماجرا و مظلومیت این دولت گفتند، به نظرم مبالغه شد.

به نظر میرسد رقبای اصولگرا به صورت تیمی وارد شده و ظاهرا خوب هم ظاهر شدند.

به نظرم خوب اســت که حرکات تیمی باشد. یعنی مشخص شود که یک تیمِ تفکری شــرایط اداره کشور را به چه ســمتی خواهد برد. یعنی مشــخص شــود تیمی که الان عملکرد آن در حوزههای مختلف روشن است، چه کاری خواهد کرد. مثلا روشن است که در زمینه تورم، عملکرد این تیم منجر به کاهش نرخ تورم شــده، زیرســاختها را آماده کرده و دوره دوم بــه قول آقای جهانگیری بعد از آنکه آواربرداری انجام شــد، فونداســیون را محکم کرده و کار را به پیش خواهند برد. این برای آینده خوب اســت که دو تیم روبهروی هم قرار گیرند تا مردم بتوانند راحتتر تصمیم بگیرند. حتی نامزدها بهتر اســت در مناظره بعدی اعضای تیم خود را معرفی کنند و بگویند میخواهند با چه کســانی کار کنند تا مردم به تیمها رأی دهند.

اما میتوانستند به تخلفات شهرداری اشاره کنند یا کوبندهتر ظاهر شوند.

ایــن از بزرگواری نامزدهای ماســت. آنها روی نقــاط ضعف متمرکز شدند و اینها هم از عملکرد خود دفاع کردند. مشخص است که عملکرد شــهرداری از نقاط ضعف زیادی رنج میبرد یا آنچه از مدیریت میرسلیم در زمان تصدیگری او بر وزارت ارشــاد همین چند وقت پیش در فضای مجازی منتشــر شد. وقتی آقای میرســلیم از آزادی سخن میگوید، خب عملکرد او در وزارت ارشاد با مطبوعات روشن است. اما در شأن نامزدهای ما نبود که روی نقاط ســیاه بنشینند و آنها را برجســته کنند. آنها باید از برنامههای خود بگویند. خب عملکرد دولت در حوزه زیرساختها روشن است. معلوم است که تورم را کاهش داده است. رشد اقتصادی از منفی 6.8 درصد به هشــت درصد افزایش یافته که رشــد خیلی خوبی است. میگویند این رشــد ماحصل فروش نفت اســت. میگویند شش درصد آن متعلق به فروش نفت اســت. خب باشــد! زمانی بود که کشتیهای نفتی ما مثل دســتفروشها روی اقیانوسها میچرخید تا شــاید برای آن مشتری پیدا کنند. یعنی همین نفت را هم نمیتوانستند بفروشند. اما الان با حسابوکتاب نفت به فروش میرسد و با قدرت. اینکه نفت داریم و میتوانیم آن را بفروشــیم که این عیب نیســت. بههرحال تا زمانی که زیرســاختها تقویت نشده و رشد اقتصادی به تناسب پیش نرفته است، نمیتوان از وابستگی به نفت به صورت یکباره رها شد.

از نظر شــما مناظره از طرف نامزدهای اصلاحطلب چگونه برگزار شد؟

اخلاقی برگزار شد و همین توقع هم میرفت. اگرچه جاهایی ممکن است اگر طرف مقابل از دایره انصاف خارج شود؛ نامزدهای اصلاحطلب هم رویکــرد خود را تغییــر دهند. مثــل مناظره قبلــی. بههرحال باید روشن شود کســانی که معتقد به برخورد گازانبری با دانشجویان بودند، نمیتوانند از آزادی و دفاع از آزادی سخن بگویند.

به نظر میرسد قالیباف در حال تلاش برای جمعکردن آرای بدنه احمدینژاد است. به نظر شما میتواند موفق شود؟

روی رأی بدنه احمدینژاد حساب کرده است. قالیباف با سخنانی که گفت پایگاه فکری خود را روشن کرده است. خب الان هم مشخص شده اســت افرادی از تیم قبلی احمدینژاد در ستاد یکی از همین نامزدهای اصولگرا فعالیت دارند. اما خوب اســت که مشخص شده این چهرهها به همان روش احمدینــژادی فکر میکنند، یعنی بن فکری آنها همان است، اما میخواهند ادبیات خود را امروزیتر کنند. این نشان از این دارد که تفکر آنها چیست.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.