منتظر مناظره سوم باشید

Shargh - - سیاست -

ایسنا:

حمید ابوطالبی، معــاون سیاســی دفتــر رئیسجمهــوری، با تبیین اســتراتژی حسن روحانی در مناظرههــای اول و دوم نامزدهــای انتخابات ریاســتجمهوری گفت که منتظر مناظره ســوم باشــید. چراکه دکتر روحانی در مناظره ســوم به بازیکردن با سرنوشــت ملت و ناامیدســازی رقبا خاتمه خواهد داد. زیرا مناظره ســوم آغاز شــور انتخاباتــی ملی برای رفتن به پــای صندوقهای رأی است.

معاون سیاســی دفتر رئیسجمهور، استراتژی روحانــی را در مناظرههــای تلویزیونی نامزدهای انتخابات ریاستجمهوری اینگونه تبیین و تشریح میکند: «استراتژی دکتر روحانی در مناظرات» مفروضات اصلی: ١( سه مناظره وجود دارد و تصمیمگیری مردم عموما پس از مناظره سوم اخذ میشود؛

٢( مناظرههــا دو اســتراتژی میخواهــد: استراتژی ترکیبی و استراتژی فردی؛

٣( دکتر روحانی رئیسجمهور مســتقر است، اســتراتژی مناظراتی او باید بــا توجه به اهداف و پایگاه اجتماعی وسیعش شــکل گرفته و با سال ٩٢ متفاوت باشد؛

٤( شــعار دکتــر روحانی در ســال ٩٢ احیاي اخلاق بوده اســت، پس بیاخلاقــی باید ممنوع باشد؛

٥( جناح مقابل چیزی برای ازدستدادن ندارد، پس استراتژیاش سه وجه دارد: دروغگویی، افترا و تهمت؛ ســیاهنمایی ســه دهه تلاش در کشور؛ اقدام برای کاهش مشارکت مردم؛

٦( مناظره، هم اســتراتژی دروناســتودیویی میخواهد و هم اجتماعی و بروناستودیویی؛

٧( نمیدانیم در پشــت پرده صداوســیما چه میگــذرد، حداقل نماینــده دکتر روحانــی را در جریان قرار نخواهند داد؛

لذا استراتژی فردی و ترکیبی دکتر روحانی باید به نحوی بر مفروضات فوق استوار باشد تا: در مناظره اول تحرک اجتماعی حاصل شود؛ در مناظــره دوم شــناخت و آگاهی اجتماعی نسبت به دیگر نامزدها پدید آید؛

و در مناظره سوم شعور و شور انتخاباتی وسیع ایجاد گردد؛

دکتر روحانی در مناظره اول:

منتظر ماند تا جناح مقابل بیاخلاقی آغاز کند؛ آنگاه در پایان و در کمتر از یک دقیقه اســتراتژی دروغ، تهمت و افترا را افشا نمود؛

ســیاهنمایی کشــور را بــه مثابه یــک وظیفه ملی، هم پاســخ داد و هم به پاســخگویی فراگیر اجتماعی واگذار کــرد، تا تقابل با آن امری ملی و فراجناحی تلقی شود؛

مبتنی بر «آب کم جو تشــنگی آور به دست»، انتظار اجتماعی آغاز تقابل در استودیو را به تحرک اجتماعی تبدیل نمود که حاصل آن «جنبش ملی پاســخگویی و آگاهیبخشــی» و «نهضت مقابله پاســخگویانه با دروغ و افترا» در فضای مجازی و عمومی برای افزایش مشارکت بود؛

خوشــحالم کــه اهــداف مناظــره اول، کاملا مقتدرانه حاصل گردید.

جنــاح پایــدار اصولی کــه با جنبــش ملی و نهضت مقابله مردمی روبهرو شده بود، در مناظره دوم از تــکروی، بــه تهاجم جمعــی روی آورد. لــذا از همان آغــاز با هجوم یکپارچــه، هماهنگ و برنامهریزیشــده، نشــان داد خصومتورزی بر منطق و برنامه و نقد اولویت دارد؛

لذا در مناظره دوم دکتر روحانی:

با بهرهبــردن از تاکتیک ضربه متقابل، نشــان داد: باید اینگونه رفتارهــا خاتمه یابد؛ باید فریب مــردم در مناظرههــا و کشــورداری تمام شــود؛ ایــران دیگر تحمــل دورویی را نــدارد؛ و اصلاح روشهــای کمپین، یک ضرورت اســت؛ در همین اثنا، انتظار عمومی و خواســت ملی پاســخگویی دروناستودیویی را برای آگاهیسازی اجتماعی به پاســخ نشست و نشــان داد برای اهداف متعالی، ملت و مسئولان باید یکپارچه باشند؛ سخنان دکتر روحانی، ماهیت نامزدهای جناح پایدار اصولی و جایگاه سیاسیشــان برای مردم را نمایاند و نشان داد که چرا باید ســابقه و کارکرد آنان در قضاوت و در اداره شــهر و نیــروی انتظامی نقد شــود؛ و اینگونــه در جامعه شــعور و تحــرک اجتماعی آفرید؛ بنابراین، اســتراتژی روحانی در مناظره اول افشا و شکست تاکتیک دروغگویی، تهمت و افترا بود؛ و در مناظره دوم افشــا و شکست پوپولیسم، عوامفریبی، و بیبرنامگی طرف مقابل؛

مردم اکنون به این نتیجه رســیدهاند که یا باید راه روحانی را به ســوی آینده روشــن ادامه دهند یا دوباره فریب کاپشــن پــاره را خورده و با آزادی، امنیــت، آرامش، و پیشــرفت وداع کننــد. منتظر مناظره سوم باشید؛ دکتر روحانی در مناظره سوم به بازیکردن با سرنوشــت ملت و ناامیدســازی آنان خاتمه خواهد داد. مناظره ســوم آغاز شــور انتخاباتــی ملی برای رفتن به پــای صندوقهای رأی است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.