جهانگیری: تغییر فضا را در مناظره سوم خواهید ديد

Shargh - - سیاست -

اسحاق جهانگیری با انتشــار دو پست پیاپی در صفحه توییتر خود نوشــت هنوز تا انتخابات فرصت باقی اســت. مناظره سوم جریان موفق را مشخص خواهد کرد. به گزارش «ایلنا»، متن کامل این نوشــته به شــرح زیر است: «هنوز در نیمه راه هستیم. خواهید دید که کدام فکر و جریان، برنامه و حرف برای گفتــن دارد، حوصله کنید تا انتخابات فرصت باقی اســت»؛ «حوصله کنید. تغییر فضا را در مناظره سوم خواهید دید. تا انتخابات فرصت باقی است.»

جهانگیری پس از مناظــره دوم که روز جمعه به مدت سه ساعت برگزار شد، گفت: «سعی کردیم به مطالب آینده و همچنین کارهایی که دولت انجام داده، بپردازیم». حسن روحانــی، رئیسجمهوری، هم که نامــزد دوازدهمین دوره انتخابات ریاستجمهوری است، پس از مناظره دوم گفت: «بحثهای زیادی باقی مانــد، اما به هر حال زمان محدود است».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.