نگرانی از پیروزی «لوپن»

Shargh - - دیپلماسی - علی بیگدلی تحلیلگر مسائل اروپا

خانــم مارین لوپن چند شــعار مهــم دارد؛ از جمله اینکه از اتحادیه اروپا خارج میشــود. او همچنیــن بهخاطر رویکرد پوپولیســتیاش با آمریکا و ترامپ همفکری دارد. شعارهای دیگر او ارتقای پرســتیژ فرانســه، بالابردن ســطح اشتغال و مبارزه با بیکاری اســت. او همچنین از بیگانهستیزی سخن میگوید و این درحالی اســت که بخش وســیعی از نیروهای کار فرانســه را مهاجران به این کشور تشکیل میدهد. رفتار خانم لوپن نشــان میدهد که با کشــورهای مســلمان روابط خوبی نخواهد داشــت. اگرچه او رویکرد ضدصهیونیســتی نیز دارد، اما رویکرد ضدصهیونیســتی خود را آشکار نمیکند ولی رویکرد ضد مسلمانان خود را آشکار میکند. به همین دلایل باید دلواپس پیروزی او در این انتخابات باشیم. خوشبختانه احتمال پیروزی او در مقابل مکرون کم است. به اعتقاد من برای ایران بهتر است که آقای مکرون پیروز شود. او در دولت قبل وزیر اقتصاد بود و فرصت سرمایهگذاریهای مشترک خوبی برای ایران و فرانسه ایجاد کرد. اکنون نیز قول داده اســت که بازارهای جدیدی برای سرمایهگذاران فرانســوی فراهم کند و این برای ایران امیدوارکننده اســت. به همین خاطر خانم لوپن در مصاحبه اخیر خود به وعدههای ماکرون اشــاره کرده و میگوید که او تنها به فکر سرمایهگذاران است و به تودههای مردم فکر نمیکند. به هرحال احتمال پیروزی ماکرون در این انتخابات 90 درصد است و این قطعا به نفع روابط ایران و فرانسه خواهد بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.