ظریف مسافر کابل

Shargh - - دیپلماسی -

شــرق:

محمدجواد ظریف، امــروز به دعوت رســمی همتای افغانســتانی خــود در رأس یک هیئــت بلندپایه سیاســی عــازم کابــل، پایتخت افغانستان، میشــود. به گزارش کانال سخنگوی وزارت امور خارجه، بهرام قاســمی افزود: ظریف در این ســفر عاوه بر دیدار بــا صاحالدین ربانی، وزیــر امــور خارجه افغانســتان، با اشــرف غنی، رئیسجمهوری، عبدالله عبــدالله، رئیس اجرائی و تعــداد دیگری از مقامات عالیرتبه این کشــور ماقــات میکند. وی یادآور شــد: قرار اســت در این ســفر دربــاره ابعاد مختلف روابــط دوجانبه و چگونگی ارتقای ســطح مناســبات دو کشور و همچنین آخریــن تحولات منطقهای و بینالمللی گفتوگو و رایزنیهایی انجام شود.

دی 93 نیز ظریف به افغانســتان ســفر کرده و در آن ســفر با مقامات ارشــد این کشور دیدار کرد. شهریور گذشــته وزیر خارجه افغانستان به تهران سفر کرد و با محمدجواد ظریف دیدار کرد؛ اما این تنها روابط دیپلماتیک دو کشور نیست؛ فروردین 94 نیز رئیسجمهوری افغانستان راهی تهران شد و با حســن روحانی دیدار کرد و خرداد سال گذشته نیز اشرف غنی همراه با ناندرا مودی، نخستوزیر هند، میهمان تهــران بودند. آنها در تهــران توافقنامه مهم سهجانبه درباره بندر ترانزیتی چابهار را میان ایران، افغانســتان و هند امضــا کردند. منطقه آزاد چابهار در یک ســال گذشــته 50 هکتــار زمین در ســواحل مکران به بازرگانان افغانستان اختصاص داده اســت. بــه گفتــه مقامــات افغــان، چابهار نزدیکترین بندر دریایی به افغانستان است و عاوه بر نزدیکبودن نسبت به بندر کراچی و بندرعباس، دولت افغانستان را از وابستگی به کراچی پاکستان خــاص میکنــد. پیشتر عبدالله عبــدالله، رئیس اجرائي دولت افغانســتان، اواسط دی سال 1394 در صدر هیئتي از وزیران کابینه، در سفری سهروزه به تهران، به بندر چابهار رفت و صادرات و واردات کالاهای افغانستان را از این بندر بررسی کرد.

موضوع آب هریرود یکی از مسائل دوجانبه بین ایران و افغانســتان است. همچنین موضوع مبارزه با تروریســم، امنیــت مرزهای دو طــرف و مبارزه با داعــش و طالبان که در مناطقی از افغانســتان مســتقر شــدهاند، از مهمترین موضوعــات بین دو کشور است. عاوه بر این، موضوع مهاجران افغان یکی از عمدهترین مسائل دو طرف است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.