قلعه زال به دست طالبان افتاد

Shargh - - جهان -

فرمانده پلیس قندوز در شمال افغانستان تأیید کرد که نیروهای مســلح دولتی در نبــرد با گروه طالبان، از منطقه قلعه زال عقبنشینی کردهاند. به گزارش بیبیســی، ژنرال عبدالحمید حمیدی گفت که این نیروها تا حــدود یکونیم کیلومتری مرکز ولسوالی )شهرستان( قلعه زال عقبنشینی کردهانــد. او ضمــن توصیــف این عقبنشــینی بهعنوان رویدادی معمول در جنگ، تأکید کرد که نیروهای دولتی تصمیم دارنــد بهزودی اقدام به پسگرفتن مرکز این ولسوالی کنند.

ســقوط مرکز ولســوالی قلعه زال بر جلســه شــنبه مجلس نمایندگان هم تأثیر گذاشت. یکی از نمایندگان مجلــس، دولت مرکزی و مقامهای محلی قندوز را متهم به «بیتوجهی » به وضعیت ایــن منطقه کــرد. یکــی از نمایندگان قنــدوز از عبدالرئوف ابراهیمــی، رئیس مجلس نمایندگان، که خود هم از نمایندگان قندوز است، خواست از دولت بخواهد به بهبود وضعیت امنیتی در قندوز توجه بیشتری کند.

ابراهیمی در پاســخ به اظهــارات او گفت که گروه طالبان در قلعه زال پیشــروی کردهاند و در منطقــه «خانآباد» این ولایت نیز جنگ شــدیدی ادامــه دارد و چند پاســگاه امنیتــی در محاصره شورشیان است.

ولسوالی خانآباد در مسیر استراتژیک شاهراه کابل با دو ولایت تخار و بدخشــان در شمال شرق افغانستان قرار دارد.

رئیس مجلس افزود که درباره این موضوع با وزیر دفاع، وزیر داخله )کشور( و همچنین فرمانده ارتش در قندوز صحبت کرده اســت. مرکز ولایت قندوز در دو ســال گذشــته دو بار به دست گروه طالبان ســقوط کرده و انتقادهــای زیادی را علیه حکومت وحــدت ملی و شــیوه مدیریت جنگ با شورشــیان برانگیخته اســت. گزارشها از ولایت قندوز حاکی از آن است که شماری از مناطق این ولایت، از ســالها پیش تحت کنترل گروه طالبان اســت و تلاشهای دولت بــرای بیرونراندن این گروه از این مناطق موفقیتی در پی نداشته است.

درهمینحــال، یک مقام ارشــد نظامی آمریکا گفت وزارت دفاع این کشــور هفته آینده رسما از کاخ سفید درخواست خواهد کرد تا برای شکستن بنبســت جنگ علیه طالبان، هزاران نیروی جدید به افغانســتان بفرســتد. «ترزا ویلان»، جانشــین معاون وزیــر دفاع آمریکا بــرای عملیات ویژه در اظهاراتی به کمیته نیروهای مســلح سنای آمریکا گفت: انتظار میرود که هفته آینده پیشنهادهایی در زمینه افزایش نظامیان آمریکایی در افغانستان به کاخ ریاســتجمهوری فرستاده شــود. افزون بــر این، ژنــرال «ریمونــد توماس» رئیس ســتاد فرماندهی عملیاتهای ویــژه آمریکا در مجلس ســنای این کشــور نیز گفت دولت ترامپ احتمالا بــه نیروهای آمریکایی اجازه میدهد تا بیشــتر با طالبان درگیر شــوند. براساس گزارش رسانههای آمریکایی، پنتاگون خواهان فرســتادن ســه تا پنج هزار نظامی آمریکایی به افغانستان است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.