«اسماعیل هنیه» جایگزین «مشعل» شد

Shargh - - جهان -

«خالد مشــعل» از پیروزی «اســماعیل هنیه» برای ســکانداری ریاســت دفتر سیاســی جنبش حماس خبر داد. به گزارش ایســنا، در نشست روز جمعه رهبران حماس، اســماعیل هنیه بهعنوان رئیس دفتر سیاســی جدید حماس انتخاب شد و خالد مشعل، رئیس ســابق دفتر سیاسی حماس روز گذشته پیروزی هنیه را رسما اعلام کرد.

منابــع فلســطینی نیــز در گفتوگو بــا «دنیا الوطــن» اعــلام کردند: در نشســت روز گذشــته رهبران حماس، اســماعیل هنیه بهعنوان رئیس دفتر سیاســی جدید حماس انتخاب شــد. منابع بلندپایه حماس در این باره تأکید کردند: در ۱۵ ماه می، نشســت مهمی در دوحه قطر برگزار خواهد شــد و در آن رئیس دفتر سیاســی جدید حماس رسما معرفی خواهد شد.

بنابراین در نشســت روز گذشــته، اســماعیل هنیه بهعنوان رئیس دفتر سیاســی جدید حماس انتخاب شده است و این امر نهایی بوده و تغییری در این تصمیم رخ نخواهد داد. این منابع در ادامه گفتند: انتخاب رئیس دفتر سیاسی جدید حماس جمعه انجام شــده و برای اعــلام نهایی آن تنها چند اقــدام اداری در رونــد انتخابات درونحزبی حماس باقی مانده کــه در روزهای آینده به پایان خواهد رسید.

المیادین نیز در گزارشــی با اشــاره به برگزاری انتخابــات درونحزبی حماس تأکیــد کرد: خالد مشــعل، براســاس انتخابات درونحزبی حماس بهعنــوان رئیــس مجلس شــورای ایــن جنبش انتخاب خواهد شــد. طبــق گــزارش خبرگزاری آناتولی، این انتخابــات در غزه و دوحه بهصورت همزمان از طریق ویدئو کنفرانس برگزار شد. قرار بــود که تعدادی از رهبران حماس و در رأس آنها اسماعیل هنیه برای شــرکت در انتخابات به قطر بروند، اما بستن گذرگاه رفح مانع از این امر شد.

دوره ریاست خالد مشــعل اواخر سال گذشته میلادی به پایان رســید و از آن زمان تاکنون اخبار گوناگونــی درباره آمادهشــدن ایــن جنبش برای برگزاری انتخابات داخلی منتشر شده بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.