مخالفت واشنگتن با پیشنهاد برای تعویق سفر ترامپ

Shargh - - جهان -

منابع غربی اعلام کردند که دولت دونالد ترامپ پیشــنهاد تلآویو برای تعویق ســفر او به خاورمیانه تــا ماه ژوئن را نپذیرفت. منابع گفتند که کاخ ســفید پیشــنهاد تغییر در زمان این ســفر را بنا به دو دلیل رد کــرد؛ دلیل نخســت اینکــه تغییر ایــن زمان به موضــع آمریکا لطمه وارد میکرد و واشــنگتن را در جایگاه «بســیار جانبدارانه» از اسرائیل قرار میداد و دوم اینکه ترامپ همچنین ســفرهایی به کشورهای اروپایی برای شرکت در دو نشست سران ناتو و گروه هفت دارد. همچنین ترامپ در حاشیه سفرش برای حضور در اجلاس ناتو با رئیس کمیســیون و رئیس شورای اروپا در بروکسل دیدار و گفتوگو میکند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.