آغاز عملیات نظامی برای نابودی گروهکهای زیرزمینی داعش

Shargh - - جهان -

فرمانــده عملیــات دجلــه، روز گذشــته از آغاز عملیات نظامی گستردهای در چهار منطقه وسیع در دیالی برای ازبینبردن گروهکهای زیرزمینی داعش خبــر داد. به گــزارش ایســنا، بهنقل از اســپوتنیک، مزهر العزاوی، فرمانده عملیات دجله در ســخنانی گفت: نیروهای مشــترک از پلیس و ارتش با حمایت نیروهای بسیج مردمی، عملیات نظامی گستردهای را در چهار منطقه «حوض الندا، حمرین، وادی ثلاب و تپههای قزلاق » آغاز کردند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.