تصویب قطعنامه یونسکو درباره قدس اشغالی

Shargh - - جهان -

شــورای اجرائــی ســازمان یونســکو تمامــی قطعنامههــای صــادره در دویســتویکمین دوره نشســت خــود از جملــه قطعنامه اشــغالیبودن قــدس و قطعنامه مراکــز آموزشــی و فرهنگی در اراضی اشــغالی فلســطین که تجاوزات و تصرفات رژیم صهیونیســتی در حیطه فعالیتهای یونســکو را محکوم میکند، تصویب کرد. این در حالی اســت که 22 کشور به قطعنامه اشــغالیبودن قدس رأی موافق دادند و ۱0 رأی مخالف هم داده شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.