تمدید تحریمهای اتحادیه اروپا ضد روسیه

Shargh - - جهان -

اتحادیــه اروپا بار دیگر تحریمهــای خود را ضد سیاســتهای روســیه در منطقــه تمدید کــرد. به گزارش ایسنا از روســبالت، فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با اعلام این خبر افزود: تحریمهای اتحادیه اروپا درخصوص روسیه به مدت شــش ماه تمدید شــده اســت. او افزود: کشورهای مونتهنگــرو، آلبانــی، نــروژ و اوکرایــن بــه صورت داوطلبانه به تصمیم اتحادیه اروپا ملحق شــدند و این اتحادیه از آن استقبال میکند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.