کشتهشدن یک معترض دیگر در ونزوئلا

Shargh - - جهان -

بــا تــداوم اعتراضــات ضددولتــی در ونزوئلا و کشتهشــدن یک معترض جوان دیگــر بر اثر اصابت گلوله به ســرش، تظاهرکنندگان در اقدامی نمادین مجســمه متعلق به هوگو چاوز رهبر فقید این کشور را در یکــی از ایالتهــای ونزوئلا ســرنگون کردند. مقامهــای ونزوئلا گفتند یک معترض 20 ســاله در والنسیا بعد از اصابت گلوله به سرش کشته شد و به این ترتیب تعداد کشتهشدههای ناآرامیهای اخیر در ونزوئلا به دستکم ۳۷ نفر رسید.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.